Sanera eller betala drygt 30 miljoner

Ta hand om avfallet eller betala ett vite på drygt 30 miljoner kronor. Det slår mark- och miljödomstolen fast i en dom mot ett av bolagen bakom Karlholms strand.

Ta hand om avfallet eller betala ett vite på drygt 30 miljoner kronor. Det slår mark- och miljödomstolen fast i en dom mot ett av bolagen bakom Karlholms strand.

Ta hand om avfallet eller betala ett vite på drygt 30 miljoner kronor. Det slår mark- och miljödomstolen fast i en dom mot ett av bolagen bakom Karlholms strand.

Foto: Kjell Sjöberg

Karlholmsbruk2019-12-03 15:00

– Vi kommer att överklaga beslutet då vi menar att vi följt de tillstånd vi har, säger entreprenören Anders Högberg som står bakom projektet i Karlholms strand.

Det var i december 2018 som länsstyrelsen i Uppsala län beslutade att företaget Karlholm utveckling KB skulle betala ett vitesbelopp på 32 miljoner kronor för att man misskött sanering och hantering av avfall på markområdet vid den tidigare Karlitfabriken som i dag går under namnet Karlholms strand.

Länsstyrelsens beslut överklagades också av bolaget till mark- och miljödomstolen. Nu har förhandling hållits och dom fallit i ärendet. Totalt handlar det om sex olika punkter av sanering och deponering av industriavfall, täckt- och muddermassor.

I fem av fallen har mark- och miljödomstolen valt att gå på länsstyrelsen linje. I domen sägs att företaget ska följa och genomföra de olika sanerings- och deponiåtgärder som slagits fast. Den punkt där domstolen går på företagets linje handlar om muddermassor som deponerats på en plats utanför det gamla industriområdet.

Domen innebär också att en stor del av vitesbeloppet på 32 miljoner kronor finns kvar och ska betalas om företaget inte följer länsstyrelsens beslut.

– Står domen fast i nästa rättsinsats finns risken att bolaget går i konkurs, säger Anders Högberg.

Ida Lindén, chef för miljöskyddsenheten på länsstyrelsen, konstaterar att mark- och miljödomstolen och länsstyrelsen gjort liknande bedömningar av rättsläget i ärendet.

– Jag har tagit del av domen som ännu inte vunnit laga kraft. Vi kommer nu att analysera den ytterligare, säger Ida Lindén.

Vitesbeloppet på 32 miljoner kronor, hur kom ni fram till det?

– Det här är den summa som vi har bedömt att det kostar att transportera avfallet till en godkänd mottagningsanläggning där det kan tas om hand, förklarar Ida Lindén.

Vitesbeloppet kan komma att reduceras om bolaget presenterar en ekonomisk säkerhet på 13,7 miljoner kronor. Då blir ett tidigare sökt tillstånd giltigt vad gäller avfallsdeponin och muddringsarbeten på området. 

Domen kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen som avgör om ett så kallat prövningstillstånd ska beviljas. Om en dom i ärendet vinner laga kraft så har företaget två till sex månader på sig att genomföra de olika saneringsåtgärderna för att något vite inte ska utgå.  

Anders Högberg.
Anders Högberg.
Karta: Karlholmsbruk
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!