Tillsyn skyddar miljö och vatten

20 maj 2019 06:30

Flera insändare har den senaste tiden kritiserat kraven på att rena avloppsvatten på landsbygden. Det är bra att frågan uppmärksammas och från kommunens sida vill vi förtydliga vad vårt uppdrag innebär.

LÄS MER:Jakten på enskilda avlopp onödig

Olagliga avlopp krävs på åtgärder

Riktlinjerna ger liten nytta för miljön

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun ansvarar för tillsyn av enskilda avlopp för att skydda miljön och för att minska övergödningen av sjöar och vattendrag. Syftet är också att minska risken för smittspridning. Alla invånare i kommunen ska ha tillgång till fina badvatten och god dricksvattenkvalitet.

Ända sedan 1969 har det varit förbjudet att släppa ut sitt avloppsvatten i naturen utan mer omfattande rening än så kallad slamavskiljning. Ändå finns det fortfarande tusentals fastigheter runt om i landet som inte uppfyller detta grundkrav i lagstiftningen. Uppsala är en av Sveriges största landsbygdskommuner och det finns fler än 12 000 fastigheter med enskild avloppsförsörjning. I kommunen har helt orenade utsläpp från nästan 3000 fastigheter upphört under de senaste tio åren tack vare kommunens tillsyn.

Den kommunala tillsynen av enskilda avlopp är riskbaserad och vi prioriterar områden där det bor många människor och där det är nära till sjöar och vattendrag. Vi tar alltid hänsyn till och anpassar våra krav utifrån förutsättningarna på platsen, inklusive markens upptagningsförmåga av fosfor. Vi ställer högre krav på rening på avloppsanläggningar som ligger nära sjöar och vattendrag.

Miljöförvaltningen utreder varje år ett tiotal fall där familjer fått sitt dricksvatten förorenat av sin egen eller grannens undermåliga avloppsanläggning. Även fastigheter som ligger nära varandra kan därför behöva den högre graden av skyddsnivå av hälsoskyddsskäl.

De fastighetsägare som har kommunalt vatten och avlopp, betalar för avloppsreningen och de stora investeringar som den kräver genom sin löpande vattenräkning. De som har enskilt vatten och avlopp måste istället göra egna investeringar i nya anläggningar när så krävs. Att betala för avloppsrening är nödvändigt för att skydda vår fina natur, våra uppskattade badvatten och vårt viktigaste livsmedel – dricksvattnet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Klara Ellström (MP),