Skapa bra bostäder åt våra äldre

23 februari 2019 06:30

Svar på insändare 30/1 och 3/2, 9/2 med flera

Den senaste tiden har flera insändare, bland annat från SPF, illustrerat den oro som många äldre känner inför bostadssituationen i Uppsala. Vänsterpartiet i Uppsala delar i hög grad den oron. Vi har länge krävt och agerat för fler hyresrätter i kommunen, och för lägenheter med en hyra som även pensionärer med låg pension kan klara av.

Det socialdemokratiskt ledda minoritetsstyret har nu tagit fram en handlingsplan för bostadsbyggande som istället för höjda ambitioner möjliggör en sänkning av andelen hyresrätter till 30 procent från dagens 36 procent. Det kommer göra bostadssituationen än värre. Särskilt med tanke på att Uppsala redan idag är sämst av landets tio största kommuner på att erbjuda hyresrätter. I Örebro är 80 procent av flerbostadshusen hyresrätter.

När det gäller boenden inom äldreomsorgen vill vi från Vänsterpartiet få fram fler vård-och omsorgsboenden i kommunal regi och utveckla nya typer av boenden för äldre. Vi protesterar mot att expansion av platser inom vård- och omsorgsboenden planeras ske inom ramen för LOV (Lagen om valfrihet), alltså på den privata marknaden. Det är ett oacceptabelt slöseri med skattemedel att betala 200 kr extra per plats och dygn till privata bolag och lika oacceptabelt att överlämna kontroll och styrning av utbyggnaden av kommunens äldreomsorg till marknaden.

Vi ser också det stora behovet av nya ”mellanboenden”, som kan ge trygghet åt äldre som inte har stora vård- eller omsorgsbehov. Därför driver vi på, som ett komplement till övriga boendeformer, för att kommunen ska planera för biståndsbedömda trygghetsboenden. Detta finns möjlighet att få statsbidrag för.

Kommunen behöver göra mer för att ta sitt ansvar och se till att det finns bostäder för alla, även för äldre utan höga inkomster.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Smedberg Ingrid Nordlander Carl Åborg