Så vill de förbättra integrationen i Uppsala

Hur ska integrationen funka bättre i Uppsala? Partierna i Uppsala kommunfullmäktige listar tre integrationsåtgärder som de vill genomföra under kommande mandatperiod.

8 september 2018 07:00

Vänsterpartiet, Tobias Smedberg, partiets förstanamn i Uppsala:

1. Bygg fler billiga hyresrätter som folk har råd att bo i. Bostadsbrist försvårar integration och skapar motsättningar. Bygg områden så att det är en blandning av villor, bostadsrätter och hyresrätter, där barn går i skolan nära sina hem och där eleverna har blandad bakgrund och integreras med varandra.

2. Fortsätt den satsning vi inlett med samhällsjobb som riktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa. Det är anställningar i välfärden där personalförstärkningar verkligen behövs. Tidsbegränsade men med riktig lön och kollektivavtal där arbete kombineras med undervisning i svenska eller annan utbildning.

3. Återinför rätten för familjer att återförenas samt permanenta uppehållstillstånd. En splittrad familj som inte får återförenas och osäkra uppehållstillstånd försvårar etablering.

Socialdemokraterna, kommunalrådet Erik Pelling:

1. Vi går till val på att ta 2 600 Uppsalabor från arbetslöshet till arbete med nya samhällsjobb. Samhällsjobb innebär arbeten som samhället behöver, exempelvis renhållning på gator och torg eller avlastning i välfärden.

2. Vi vill också satsa på snabba jobbspår. Det är utbildningar anpassade för personer med låg utbildning och skräddarsydda efter arbetsmarknadens behov.

3. Vi ska ställa krav på att läsa SFI. Om man uteblir från undervisningen förlorar man sin ersättning. Samtidigt vill vi stärka samhällsorienteringen med undervisning i de normer och värderingar som vårt samhälle är byggt på. Genom dessa tre åtgärder ska vi korta etableringstiden till 2 år och spara 40 miljoner kronor i försörjningsstöd.

Miljöpartiet, kommunalrådet Rickard Malmström:

1. Satsa resurser på förskolor och skolor i utsatta områden, bland annat genom att ge dem en attraktiv profil för att fler ska söka sig dit.

2. Alla nyanlända ska snabbt få ta del av SFI och samhällsorientering. Det ska vara lätt att kombinera SFI, yrkesutbildning, praktik, arbete och föräldraskap. Särskilt viktigt är det att nå utomeuropeiskt födda kvinnor. Vuxenutbildningen ska fortsätta utveckla arbetet med SFX (yrkes-SFI) i bristyrken som till exempel barnskötare, vårdbiträden och personliga assistenter.

3. Öka kunskapen och tillgängligheten till Uppsalas föreningsliv som är öppet för alla så att fler nyanlända kan hitta dit. Föreningar bidrar till en aktiv fritid och mötesplats för människor med olika bakgrund och erfarenheter, men det är inte alltid tydligt för nyanlända hur detta fungerar.

Liberalerna, kommunalrådet Mohamad Hassan:

1. Fortsätta satsa på skolan. Skolan spelar stor roll för integrationen. Där kan barn med olika bakgrund mötas, knyta kontakt och lära av varandra. Ungdomar som misslyckas i skolan hamnar lätt fel och utanför. Skolan lägger grunden för ett lyckat vuxenliv.

2. Den som är ny i Sverige måste få hjälp att lära sig svenska. Utan språket är det väldigt svårt att komma in i samhället. Vi vill satsa mer på svenska med baby och på att kombinera SFI med arbetspraktik, vilket ger både kontakter och möjligheter att öva på språket.

3. Insatser som ökar människors möjlighet att få jobb ska prioriteras. Vi ska satsa på arbetsmarknadsinsatser som välfärdsjobb och stötta civilsamhällets insatser, vilka har mycket stor betydelse för integrationen. Jämställdhet och motverkande av hederskultur ska genomsyra allt vi gör.

Moderaterna, kommunalrådet Fredrik Ahlstedt:

1. En fungerande integration handlar om jobb, språk och att ställa krav. Tydliga krav på att lära sig grundläggande svenska möjliggör att den som nyligen kommit hit kan gå från nyanländ till nyanställd. Vid studier som inte fullföljs ska individer först varnas och ytterst få delvis eller helt indraget försörjningsstöd.

2. För den som står längst ifrån arbetsmarknaden vill vi bland annat återinföra en arbetsmarknadsinsats som kallas välfärdsjobb. Vi vill att alla försörjningsstöd i Uppsala ska kombineras med krav på individuell motprestation.

3. Vi vill återinföra 30 timmars förskola även för barn till föräldralediga och arbetslösa, en insats som är viktig både för sysselsättningen och för integrationen.

Centerpartiet, kommunalrådet Stefan Hanna:

1. Inför Inkluderingsjobb där alla arbetsföra invånare med långvarigt försörjningsstöd ska utföra kommunala uppdrag motsvarande 50% av en heltid. Kommunen har en skyldighet att tillhandahålla uppdragen. Vi måste få slut på ständigt nya statliga arbetsmarknadsåtgärder för människor i denna situation. Övriga 50% till träning i svenska och att söka jobb på arbetsmarknaden.

2. Förstärk stödet till föreningslivet genom att invånare i utanförskap som lockas till föreningsengagemang får ekonomiskt stöd.

3. Förstärk lärandestödet ännu mer till invånare med särskilt stora behov av extra stöd för att nå goda studieresultat. Särskilt viktigt att öka insatserna för att invandrare ska lära sig bra svenska. Bättre praktiska utbildningar är särskilt viktiga för att äldre invandrade mycket snabbare ska bli självförsörjande.

Sverigedemokraterna, Simon Alm, partiets förstanamn i Uppsala:

1. Minskad nyinvandring. Detta är fundamentet för att segregationsproblemen ska komma att minska, annars fylls hela tiden integrationsbehovet på och blir aldrig klart.

2. Anpassning. De som vill bo klar här på lång sikt ska förväntas lära sig språket, bli en del av samhället, utbilda sig och bli anställningsbara. Vill man inte ska kommunen erbjuda ett gott stöd för att man ska kunna återvandra om personen i fråga vill det.

3. Motverka mångkulturen. Det blir lättare att anpassa sig till Uppsala om vi skärper tillgången till tolktjänst och bidrag som upprätthåller segregationen, samt minskar kriminella miljöers attraktionskraft. Det ska vara betydligt svårare att avstå från att bli en del av samhället.

Kristdemokraterna, kommunalrådet Jonas Segersam:

1. Värderingar och normer bör ges större del i integrationsarbetet. Svenska språket är en nyckel för god integration. Att gå SFI ska därför vara en förutsättning för att få försörjningsstöd. Den som får försörjningsstöd ska också ha gått samhällsorientering med undervisning om värderingar, jämlikhet och sociala och etiska koder i Sverige.

2. Vi vill införa kulturtolkar i skolan för att underlätta förståelse och integration. Kulturtolkar är personal som kan språk och kultur och som kan fungera som en brygga i samarbetet mellan skola och föräldrar/barn.

3. Som en av delarna att motverka våldsbejakande extremism vill vi genomföra en vaccinationskampanj mot antisemitism, där bland annat de förintelseöverlevande som fortfarande lever åker ut till skolor och träffar elever.

Feministiskt initiativ, Lovisa Johansson, partiets förstanamn i Uppsala:

1. Ingen känner sig som en del av samhället om en inte har makt över sitt närområde, sitt hem och sitt liv. Mångas hotas idag av chockhöjda hyror efter renovreringar de inte bett om. Vi vill ge de boende mer inflytande över sin bostad, och hålla hyrorna nere.

2. För att helt kunna delta i samhället måste vi kunna röra oss fritt. Den som idag har ont om pengar isoleras lätt i sitt bostadsområde. Vi vill göra bussarna avgiftsfria, för att öka rörligheten och göra Uppsala mer öppet och tillgängligt för alla.

3. Idrott, kultur och andra fritidsverksamheter hjälper många att mötas och finna gemenskap. Vi vill satsa mer på icke-kommersiella mötesplatser och ungas organisering utanför stadskärnan, särskilt riktade till tjejer och HBTQ-ungdomar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Sandow