Svårt att påverka ungas sexattityd

Med enkla medel kan man kraftigt förbättra ungdomars kunskaper om den sexuellt överförda virusinfektionen HPV som kan orsaka livmoderhalscancer. Men kunskaperna ökar inte viljan att använda kondom eller vaccinera sig.

6 december 2010 13:01

Uppgifterna kommer från ett försök bland gymnasieelever i Uppsala, som publiceras i facktidskriften International Journal of STD & AIDS.
– För att förändra ungdomarnas attityder och beteende krävs förmodligen insatser även från skolan själv i vilka både skolsköterskor och lärare deltar, säger sjuksköterskan Maria Gottvall, doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

HPV-virus orsakar både genitala vårtor, kondylom, och de allra flesta fallen av livmoderhalscancer. Sedan några år finns vaccin som skyddar mot de båda varianter av HPV-viruset som orsakar mer än två tredjedelar av alla fall av livmoderhalscancer. Men trots att HPV är den allra vanligaste sexuellt överförda infektionen – till och med vanligare än klamydia – och trots uppmärksamhet i media och tv-reklam för vaccinet, är ungdomars kunskaper om viruset och sambandet med cancer mycket begränsade.
– I en studie vi gjorde för två år sedan kände bara var sjunde gymnasieelev till sambandet mellan HPV och livmoderhalscancer och bara en av 17 visste att det finns vaccin mot HPV. Därför ville vi pröva om en insats i skolan kunde förändra detta, säger Maria Gottvall.

Den riktade insatsen gjordes i fyra klasser i gymnasiets årskurs ett. Den bestod av en kunskapshöjande lektion, utdelning av en informationsfolder och hänvisning till en webbsida med ytterligare information om HPV och andra könssjukdomar. Före försöket och ett par månader efter det besvarade ungdomarna en enkät, som bland annat innehöll tio kunskapsfrågor om HPV och vaccinet. Enkäten besvarades också av nära 200 ungdomar som inte fick någon särskild information om HPV. Svaren visar på kraftigt ökade kunskaper bland eleverna som fått riktad HPV-information. Innan insatsen gjordes kunde eleverna i både försöks- och kontrollgruppen i medeltal ge rätt svar på bara en av de tio frågorna. Två månader senare kunde eleverna som fått riktad information ge sex rätta svar, men i kontrollgruppen ökade inte kunskaperna om HPV.
– Ändå såg vi varken före eller efter interventionen några skillnader mellan försöks- och kontrollgruppen när det gällde synen på kondom eller inställningen till att vaccinera sig mot HPV. Dock hade flera flickor i båda grupperna vaccinerat sig mellan de två enkättillfällena, säger Maria Gottvall.

Sedan några år är undervisning i sex och samlevnad inte längre obligatorisk i gymnasieskolan. Maria Gottvall tycker att både den nya och flera tidigare studier talar för att den bör återinföras. I gymnasiets årskurs ett har cirka hälften av eleverna haft sin sexdebut.
– Självklart ska sex och samlevnad på olika sätt ingå i alla stadier i skolan. Ungdomar vill ha information från skolan och en studie vi gjort visade att de även vill ha information om HPV från skolsköterskor. Engagerade lärare och skolsköterskor kan göra en enorm insats för att främja sexuell och reproduktiv hälsa, säger Maria Gottvall.

Kan orsaka livmoderhalscancer

HPV-viruset är mycket vanligt bland unga kvinnor. Enligt en helt färsk studie var mer än två tredjedelar av unga kvinnor i åldrarna 15 till 23 år som besökte en av Stockholms största ungdomsmottagningar HPV-infekterade.

En allmän vaccination av unga flickor mot de varianter av HPV som orsakar cirka 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer skulle ha påbörjats under hösten. Starten har dock fördröjts av att ett av de båda företag som tillverkar HPV-vaccin överklagat upphandlingen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross