Storstudie om våra kostvanor

Hur ska jag äta för att gå ned i vikt? Förvirringen är stor, men nu ska vi få veta vad vi säkert vet och inte vet.

21 februari 2011 08:00

Nu ska nämligen de vetenskapliga rönen om mat och fetma genomgå en genomgripande utvärdering av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.
– Vi ska bringa reda i begreppen och försöka få en helhetsbild av det vetenskapliga underlaget bakom olika koster. Vårt perspektiv är viktreduktion och koster för att behålla den lägre vikten, säger Christian Berne, professor på Uppsala universitet och överläkare vid Akademiska sjukhuset.
Han är en av de experter som hittills tackat ja till att medverka i SBU:s utvärdering som beräknas vara klar våren 2013. Och det är många som väntar på svar. Debatten om vår kost är brännhet och förs ofta i ett högt uppskruvat tonläge. Dessutom översköljs vi av nya dieter och rön om vilken mat vi borde äta.
– Det blir väldigt förvirrande för den enskilde när det knappat går att läsa en kvälls- eller veckotidning utan artiklar om något nytt program som sägs hjälpa dig att gå ned i vikt, säger Christian Berne.

Den som försöker gå ned i vikt har ofta har ett antal misslyckade försök med sig i bagaget. I det läget är det oerhört viktigt med evidensbaserade rekommendationer, menar han.
– När du upplever dig inträngd i ett hörn av all information blir det lätt emotionella faktorer som avgör vad du äter.
SBU:s senaste utvärdering om kost och fetma gjordes i början av 2000-talet. I dag finns tre gånger så många studier av god kvalitet som då, enligt SBU. Nu ska all tillgänglig vetenskaplig information som anses vara relevant sammanställas. Utifrån materialet dras sedan slutsatser om vad vi vet säkert, vad som är mindre väl belagt och var det finns kunskapsluckor som mer forskning kan fylla.

En detalj som Christian Berne själv säger sig vara nyfiken på är att se vilket vetenskapligt stöd som finns för kost med extremt lågt kolhydratinnehåll. Förespråkarna för den typen av kost, ofta benämnd som LCHF-kost, har hårt angripit Livsmedelsverkets kostråd, som dock är rekommendationer för friska människor och som hittills inte varit fokuserade mot övervikt och fetma.
Nyligen gjorde SBU en utvärdering av mat och diabetes och fann att vissa välgjorda studier visade att en måttlig reduktion av kolhydraterna var effektiv för den gruppen. När det gäller en mer extrem minskning av kolhydratintaget var det vetenskapliga underlaget sämre, men för fetma borde det finnas större vetenskapligt underlag att ta del av, tror Christian Berne.
– Det blir viktigt, inte minst mot bakgrund av den aktuella debatten, att se vad studierna säger om effekter och risker på lång sikt med den typen av kost.
– När du upplever dig inträngd i ett hörn av all information blir det lätt emotionella faktorer som avgör vad du äter.

FAKTA

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering är en statlig myndighet som utvärderar hälso- och sjukvårdens metoder. SBU analyserar metodernas nytta, risker och kostnader och jämför vetenskapliga fakta med svensk vårdpraxis. Målet är att ge ett bättre beslutsunderlag för alla som avgör hur vården ska utformas.
Utvärderingarna leds av en projektledare på SBU:s kansli som samlar en expertgrupp som gör utvärderingen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri