Sanering krävs inför nybygge

Uppsalahem ska bygga ett bostadshus nära Resecentrum men marken är allvarligt förorenad av gifter. Grundvattnet riskerar att förorenas och jordmassor måste fraktas bort för miljonbelopp.

8 januari 2012 11:09

Uppsalahem ska bygga ett sexvåningshus vid kvarteret Frodeparken på en markbit i korsningen Stationsgatan–Strandbodkilen. För att anlägga garage och uppföra grunden till fastigheten måste marken grävas bort till ett djup av tre meter.

Området ligger där bangården för järnvägen tidigare varit placerad och ingår i omdaningen av Resecentrum. Statens järnvägar har i över hundra år haft verksamhet på platsen och inför byggstarten har det hittats höga halter av bland annat arsenik, bly och det cancerframkallande ämnet kreosot. Föroreningarna betecknas av miljökontoret som ”allvarliga”. 

Ämnena har upptäckts inom vattenskyddsområdet för kommunens vattentäkt. För att inte ämnena ska sippra ut i grundvattnet ska 800 kubikmeter jord grävas bort och skickas till avfallsanläggning för sanering. Kostnaden beräknas till mellan en och två miljoner kronor.

Under arbetet måste grundvattnet noga kontrolleras så att ingen urlakning sker.
Frågan är vem som ska bekosta markarbetena. SJ har sannolikt ansvar för att de giftiga ämnena hamnat i marken men miljönämnden menar att även Uppsalahem måste vara med och betala eftersom fastighetsbolaget ska exploatera marken.
Miljönämndens beslut innebär att SJ och Uppsalahem solidariskt ska stå för utgifterna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters