Oppositionen vill granska bygglagen

Bristerna i hanteringen av bygglov gör att lagen som infördes för två år sedan behöver ses över. Det anser oppositionen i riksdagen som väntas ge regeringen i uppdrag att granska vilka förändringar som krävs.

8 mars 2013 07:00

De rödgröna partierna och Sverigedemokraterna i riksdagens civilutskott har enats om förslaget att regeringen ska tillsätta en kommitté med mål att rätta till bristerna i plan- och bygglagen (PBL), som infördes våren 2011.

Ett syfte med lagen var att förenkla och skynda på hanteringen av bygglov och detaljplaner, men enligt oppositionen har effekterna inte uppnåtts.
UNT har nyligen rapporterat om kritiken mot bygglovshanteringen i Uppsala kommun. Långa väntetider, bristande information och svårigheter att nå handläggare är några punkter.

Mot bakgrund av den senaste tidens kritik vill oppositionen att kommittén ska föreslå förändringar i lagen som kan leda till snabbare och enklare plan- och byggprocess.
Samtliga partier ska enligt förslaget ingå i arbetet:
–Resultatet blir bättre om vi ser över alla sypunkter tillsammans. Vi är säkert överens om mycket men på det här sättet säkerställer vi att regeringen kan få igenom de förbättringar av lagen som krävs, säger utskottets ordförande Veronica Palm (S).
 
De borgerliga reserverade sig mot förslaget och pekar på att regeringen redan gett utredare och myndigheter i uppdrag att granska behovet av lagändringar.
– Elva uppdrag och utredningar är på gång. Dessutom tillsätts en kommitté med sikte på systemet med regionplanering i lagen. Det är ett helhetsgrepp som täcker även frågorna om snabbare och enklare bygglov, säger Marta Obminska, riksdagsledamot (M) från Uppsala, med plats i civilutskottet.

FAKTA

Högst tio veckor
Den nya plan- och bygglagen innebär att besked om bygglov måste ges inom tio veckor efter en komplett ansökan lämnats in. I undantagsfall får fristen förlängas med ytterligare tio veckor.
Många kommuner har haft svårt att klara tidsgränsen. I Uppsala kommun beräknas genomsnittstiden för beslut till åtta veckor, men cirka 20 procent av ansökningarna om bygglov får inte besked inom lagstadgad tid.
Inga sanktioner finns mot kommuner som överskrider tiden.
Lagen har också skärpt en rad krav om kontroll av nybyggen och dokumentation av beslut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist