Ny pump ska spåra källan till förorenat vatten

Nya försök görs nu för att spåra källan till de kemiska ämnen som oväntat hittats i Uppsalas dricksvatten. Halterna bedöms inte som hälsofarliga men vattenbolaget vill ändå begränsa förekomsten.

10 oktober 2012 15:50

På onsdagen placerades en pump i ett borrhål intill Fyrisån i höjd med Fyrishov. Där ska Uppsalas kommunala vattenbolag hämta nya vattenprover i jakten på utsläppskällan till de ämnen som upptäckts i Uppsalas dricksvatten:
–  Det kan ge en indikation på var någonstans källan är lokaliserad. Livsmedelsverkets undersökning tyder på att halterna är så låga att de inte utgör några hälsorisker, men i ett längre perspektiv vill vi att föroreningen försvinner, säger planeringschef Sven Ahlgren vid Uppsala vatten.

Det var i somras som undersökningar visade spår av så kallade perfluorerade alkylsyror i några av de vattenbrunnar som försörjer hushållen i Uppsala stad med dricksvatten. Brunnarna, som finns vid Uppsalaåsen intill Studenternas idrottsplats, har sedan dess tagits ur drift.

Via den nyinstallerade pumpen intill Fyrishov tog Uppsala vatten redan på onsdagen ett första vattenprov, som nu ska analyseras av ett laboratorium i Tyskland med specialkompetens att hitta de aktuella ämnena. Ett första preliminärt svar kan komma tidigast i nästa vecka. Fler prover kommer att hämtas från brunnshålet. Parallellt undersöker vattenbolaget vilka åtgärder som kan sättas in för att begränsa halterna i vattnet.

Perfluorerade alkylsyror är en grupp av ämnen som åtminstone sedan 1950-talet använts i en mängd olika produkter, exempelvis skum i brandsläckare, impregneringsmedel för kläder och skor, rengöringsmedel och teflonbeläggning. Det vanligaste ämnet i gruppen, PFOS, förbjöds av EU 2006 medan andra fortfarande används. Det innebär att föroreningar kan komma både från äldre nedlagda industrier och från pågående verksamheter. I södra Stockholm misstänks brandövningar på ett flygfält ha lett till att ett ämne som ingår i släckningsskum spridits till dricksvattnet. Livsmedelsverket har i en pilotstudie undersökt om föroreningarna i Uppsalavattnet kan komma från flygfältet i Ärna, men hittills inte kunnat dra några säkra slutsatser av resultaten.

För att kompensera förlusten av de avstängda brunnarna vid Studenternas, som svarat för cirka 25 procent av dricksvattnet i Uppsala stad, har kapaciteten fördelats på det övriga vattensystemet. Reservlösningen har blivit möjlig genom utbyggnaden av Uppsalas vattenförsörjning som togs i drift 2007. Bolaget vill ändå kunna återgå till normal produktion inom ett år, för att inte bli sårbara om ytterligare störningar skulle inträffa.

Fakta

Perfluorerade alkylsyror (PFAA) är en grupp ämnen som är svåra att bryta ned och därför kan finnas kvar i naturen under mycket lång tid. Några av dem har vid djurförsök visat sig påverka ämnesomsättningen, fortplantningsförmågan och leverfunktioner. Det vanligaste ämnet i gruppen förbjöds av EU år 2006. Inga gränsvärden finns för PFAA i dricksvatten och kunskapen är bristfällig om ämnenas spridning i natur och livsmedel. Enligt en pilotstudie av Livsmedelsverket innebär de förhöjda halterna i Uppsalas dricksvatten sannolikt inte någon signifikant hälsorisk, men ytterligare kartläggning behövs.

Källor: Nationalencyklopedin, Livsmedelsverket.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist