Mycket krävs för att nå trafikmål

Höjda parkeringsavgifter och billigare biljetter i kollektivtrafiken. Det är några av åtgärderna som krävs för att nå Uppsala kommuns trafikmål till år 2030.

6 mars 2013 10:10

I sin översiktplan 2010 slår Uppsala kommun fast att kollektivtrafiken ska uppgå till hälften av de motoriserade resorna år 2030. Samtidigt ska minst 40 procent av alla trafikanter vara gående eller cyklister.
Men som UNT berättade i går väntas bilresandet öka i Uppsala de närmaste tjugo åren. Det är cyklisterna som byter färdmedel när kollektivtrafiken förbättras. 
– Vi får inte glömma bort cyklisterna när vi satsar på kollektivtrafiken. Jag tycker att analysen träffar helt rätt, säger Johan Lundqvist (MP).
Rapporten från WSP Analys & Strategi är gjord för att se hur olika åtgärder påverkar människors val av fordon. För att uppnå kommunens trafikmål krävs höjda parkeringsavgifter, billigare biljetter i kollektivtrafiken, att bilkörande blir dyrare och att antalet bilar inte ökar.

Flera av styrmedlen har kommunen själva inte makt över. Analysen förutsätter också att det nya stomnätet genomförs som planerat.
Göran Carlén, översiktsplanerare på Uppsala kommun, menar ändå att trafikmålen är rimliga.
– Översiktplanens mål är formulerade så att det finns svängrum. Rapporten visar bara ett av flera möjliga alternativ hur vi kan nå dit och är mer tänkt som ett pedagogiskt exempel. 
I rapporten finns även beräkningar på hur trängselskatter hade påverkat trafiken i Uppsala. Dessa visade sig inte ha önskvärd effekt och till och med öka andelen bilar i staden.
Åtgärderna i analysen är hittills bara teoretiska. Och bland de politiska partierna i Uppsala finns skilda åsikter om hur ökad bilanvändning ska motarbetas. De flesta är däremot överens om att cykel och kollektivtrafik bör göras attraktivare. 
– Vi måste bygga upp förtroendet för kollektivtrafiken och se till att tåg och bussar går när de ska, säger Mohamad Hassan (Fp).

Vänsterpartiet vill stänga av Kungsgatan för genomfartstrafik men en sådan lösning tror inte Socialdemokraterna på.
– Allt behöver inte vara hårda fysiska åtgärder i gatumiljö. Vi skulle till exempel kunna driva positiva informationskampanjer där vi visar hur mycket det egentligen kostar att ta bilen, säger Erik Pelling (S).
Centerpartiet vill skapa särskilda körfält för bussar och ge dem företräde i korsningar med trafikljus. Andra förslag från partierna är att införa snabbcykelbanor, se över stadsplaneringen och minska antalet kantstensparkeringar.Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Matilda Skoglöw