Massiv ökning av trafiken väntas till 2030

Kollektivtrafiken i Uppsala ökar mer än bilresandet – på bekostnad av antalet gående och cyklister

5 mars 2013 12:11

Fler Uppsalabor kommer att åka kollektivt om tjugo år. Det visar en rapport gjord på uppdrag av Uppsala kommun. Om kostnaden per kilometer förblir densamma väntas också de som väljer bil bli fler. Samtidigt kommer andelen cyklister och gångtrafikanter att minska.

Förändringen förklaras med högre inkomster och större tillgänglighet. Uppsalaborna förväntas tjäna 50 procent mer år 2030 än vad de gör nu.
– När människor får mer pengar att röra sig med väljer de dyrare och snabbare färdmedel. Cykel och gång kan inte effektiviseras på samma sätt, säger Peter Almström, trafikutredare på WSP Analys & Strategi och författare till rapporten.

Resor med kollektivtrafik kommer att öka mer än de med bil. Kollektivtrafikens uppsving förklaras till stor del av att Uppsalas nya stomnät är en del av framtidsbilden.

År 2030 går bussarna var femte minut och en spårtaxi finns mellan Akademiska sjukhuset och Resecentrum. Standarden är högre och kollektivtrafiken förväntas locka fler resenärer.
– Analysen visar på en väldigt stor ökning i kollektivtrafiken som vi annars inte brukar se, säger Peter Almström.

I rapporten redovisas också beräkningar för olika vägar i Uppsalaområdet. Peter Almström påpekar att siffrorna för de större trafiklederna med bred geografisk spridning är mest pålitliga. Flödet på mindre gator som är beroende av enskilda stadsdelar kan komma att variera mer.

De leder som har en sträckning runt och inte genom stadskärnan väntas få störst tillväxt.

E 4 och Bärbyleden ökar sin trafik med runt 60 procent jämfört med i dag. På Bärbyleden kommer runt 34 700 bilar att passera varje dygn samtidigt som flödena på Kungsgatan förblir oförändrade.

En förklaring till att trafiken på Kungsgatan inte kommer att öka är att gatan redan i nuläget är relativt trafikerad. I framtiden blir det dessutom mindre attraktivt att åka via innerstaden där parkeringsplatserna är begränsade, trafiken blir tätare och flaskhalsar riskerar att bildas.

Peter Almström ser likheter med situationen i Stockholm.
– Biltrafiken in till Stockholm innerstad är i stort sett konstant. Samtidigt har flödet omkring stadskärnan ökat. Samma sak gäller Uppsala. En stor del av utvecklingen sker i stadens utkanter och det är dit folk åker mest.

Trots att antalet resor med alla fordonstyper ökar till år 2030, väntas utsläppen minska. Det beror främst på att den genomsnittliga bilen beräknas släppa ut 38 procent mindre koldioxid än i dag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Matilda Skoglöw