Lungcancer ökar trots minskad rökning

Trots att rökningen minskat i samhället fortsätter antalet fall av lungcancer att öka. I dag insjuknar årligen drygt 40 procent fler i lungcancer än för 15 år sedan. Ökningen är störst bland kvinnor, men även bland män har lungcancerfallen blivit fler.

1 december 2010 08:00

Det visar en undersökning i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, som i dag onsdag redovisas vid den medicinska riksstämman i Göteborg.
– Denna kraftiga ökning är mycket förvånande. I synnerhet är det märkligt att den tidigare minskningen av lungcancer bland män nu efter många år brutits och till och med vänts till en ökning. Ändå har rökningen bland män fortsatt att minska, säger docent Gunnar Wagenius, överläkare vid Akademiska sjukhusets cancerklinik.

I studien har han tillsammans med forskare vid Regionalt Onkologiskt Centrum i Uppsala och Akademiska sjukhusets lung- och allergiklinik analyserat statistik från det regionala registret för lungcancer.
1995, då registret startade, upptäcktes 598 fall av lungcancer i de sju landstingen i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Förra året var motsvarande siffra 845 lungcancerfall.
– Det innebär att antalet lungcancerfall sedan mitten av 1990-talet ökat med hela 41 procent. Nästan under hela denna period har ökningen varit kontinuerlig från år till år, säger Gunnar Wagenius.

Allra mest har lungcancer ökat bland kvinnor. Det har lett till att lungcancer numera är en lika vanlig sjukdom bland kvinnor som bland män. För 15 år sedan däremot var bara en tredjedel av patienterna med lungcancer kvinnor.
Denna förändrade könsfördelning bland lungcancerpatienter kan till stor del förklaras av förändrade rökvanor i samhället.
– För någon generation sedan var andelen rökare betydligt högre bland män än bland kvinnor. Minskningen av rökning i samhället som vi sett under de senaste årtiondena började däremot tidigare bland männen än bland kvinnorna, säger Gunnar Wagenius.
Att rökning är den i särklass viktigaste orsaken till lungcancer är numera oomtvistat. Det är också väl känt att lungcancer oftast utvecklas först efter flera årtionden av intensivt rökande. Därför brukar man säga att antalet lungcancerfall i dag återspeglar rökvanorna i befolkningen för några årtionden sedan.
Med tanke på att rökningen bland män fortlöpande sjunkit ända sedan 1970-talet tycker Gunnar Wagenius att det ändå är förvånande att lungcancerfallen bland män slutat sjunka och till och med börjat stiga igen.
– Det talar för att det finns någon eller några nytillkomna faktorer vid sidan av rökningen som bromsat denna nedgång. Vilka dessa faktorer kan vara är än så länge mycket gåtfullt, säger han.

Samtidigt framhåller han att det även finns en del ljuspunkter i den annars dystra statistiken.
– Överlevnaden för lungcancerpatienter är betydligt bättre i dag än för 15 år sedan. Att fler patienter behandlas med cellgifter nu än då är förmodligen en viktig förklaring till den förbättrade prognosen, säger Gunnar Wagenius.
”Att lungcancer åter ökar bland män talar för att det finns någon eller några nytillkomna faktorer vid sidan av rökningen som bromsar en nedgång. Vilka dessa faktorer kan vara är än så länge mycket gåtfullt.”

FAKTA

Årligen insjuknar drygt 3 200 personer i lungcancer i Sverige och nära 2 500 dör till följd av sjukdomen. Det gör lungcancer till den femte vanligaste cancerformen i Sverige, men också till den enskilda cancerform som kräver flest liv.
Att dödligheten är så hög beror bland annat på att diagnosen oftast ställs i ett sent skede av sjukdomen, då det inte längre går att operera bort tumören. Upptäcks lungcancern tidigt finns goda möjligheter att bli botad.Texten här...

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross