Livsstil påverkar barns hormoner

Små barn i familjer med en antroposofisk livsstil har betydligt lägre halter av stresshormonet kortisol jämfört med barn i svenska familjer i allmänhet.

11 juni 2012 05:57

Hos föräldrarna däremot ligger kortisolhalterna på samma nivåer, oberoende av livsstil.

Det visar forskare vid Uppsala universitet, Karolinska institutet och Stockholms universitet i en ny studie som publiceras på nätet i facktidskriften Acta Paediatrica.
– Vårt fynd att småbarn i antroposofiska familjer har lägre kortisolnivåer är anmärkningsvärt. Våra studier är så vitt vi vet de första som påvisat ett samband mellan föräldrars livsstil och ett av våra mest centrala hormonsystem, säger docent Frank Lindblad vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet..

Studien omfattar 178 barn i tre olika typer av familjer, en med en uttalat antroposofisk livsstil, en med en delvis antroposofisk livsstil och en utan antroposofiska inslag i livsföringen. När barnen just fyllt ett respektive två år lämnade både barnen och föräldrarna under en och samma dag upprepade salivprover för analys av stresshormonet kortisol. Provresultaten visade att barnen i de uttalat antroposofiska familjerna vid både ett och två års ålder hade betydligt lägre kortisolhalter i saliven på kvällen, och vid två års ålder även på eftermiddagen, jämfört med barnen i familjer som inte levde efter antroposofiska principer.

Hos barnens föräldrar fanns däremot inga skillnader i kortisolhalter som hade samband med deras livsstil. Det finns ingen enkel förklaring till varför barnen i de antroposofiska familjerna hade så mycket lägre kortisolhalter jämfört med barnen i ”vanliga” svenska familjer.
– Vi vet ännu inte vad som orsakar de lägre kortisolnivåerna hos barnen i antroposofiska familjer, även om vi rent statistiskt såg ett samband mellan låga kortisolhalter och en köttfri diet när barnen var ett år, säger Frank Lindblad.

Kortisol är ett av flera stresshormoner som tillverkas och frisätts från binjurarna på "order" från hjärnan och hypofyskörteln. Halterna är högst på morgonen, då kortisol hjälper oss att vakna, och stiger vid både negativ och positiv stress.

Kan de sänkta kortisolhalterna på kvällen hos barn i antroposofiska miljöer vara ett tecken på att de varit understimulerade under dagen?
– Det kan man inte helt utesluta, men vi tolkar det snarare som någonting positivt. Sedan länge är det till exempel känt att allergier är mindre vanliga bland barn i antroposofiska hem. Nyligen kunde vi påvisa ett tydligt samband mellan just låga kortisolhalter vid sex månaders ålder och sänkt risk för allergier när barnen var två år, säger Frank Lindblad.

Ännu vet inte forskarna om de låga kortisolhalterna hos de antroposofiska barnen blir bestående eller om de, i likhet med sina föräldrar, kommer att ligga på samma nivåer som för medelsvensken när de blir äldre. Om fem år kommer en första uppföljning att göras.
– En förhoppning är att studierna ska kunna ge en mer ingående kunskap om vilka delar i den antroposofiska livsstilen som kan ligga bakom de sänkta nivåerna av stresshormon. Kanske kan sådan kunskap ge impulser till ett mer hälsosamt sätt att leva även för individer med en annan livsstil, säger Frank Lindblad.

Fakta

Antroposofin grundades i början av 1900-talet av österrikaren Rudolf Steiner, som utformade sin mycket speciella variant av tro på en andevärld och reinkarnation. För allmänheten är antroposoferna nog mest kända för en speciell pedagogik (Waldorfskolor), en i första hand vegetarisk diet med så kallat biodynamiskt odlade produkter och motstånd mot barnvaccinationer. I Sverige har rörelsen sitt centrum i Järna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross