Länsstyrelsen granskar seminariebeslut

Länsstyrelsen kommer på eget initiativ att pröva om byggplanerna i kvarteret Seminariet i Uppsala uppfyller miljöbalkens bestämmelser om skydd för riksintressen.

25 maj 2012 07:05

Myndigheten har i tidigare yttranden flaggat för att den planerade utbyggnaden med nya bostadshus kan innebära ”påtaglig skada” på riksintresset för kulturmiljövården.
På torsdagen beslutade länsstyrelsen att överpröva detaljplanen som klubbades av kommunfullmäktige i april. Kvarteret ingår i ett större område med skydd för kulturmiljön som omfattar stora delar av innerstaden.

Om länsstyrelsen kommer fram till att byggplanerna inte tillgodoser riksintresset ska detaljplanen upphävas, ett beslut som i så fall i sin tur kan överklagas.
I sitt beslut om överprövning noterar länsstyrelsen att ”endast några mindre förändringar i detaljplaneförslaget har gjorts mellan granskning/utställning och kommunens antagandebeslut.”

Detaljplanen ger klartecken för cirka 220 lägenheter samt förskola och upprustad allmän park. Som UNT rapporterat har den redan överklagats av andra aktörer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!