Könsroller bryts inte i förskolan

Förskolan i Uppsala klarar inte genuskraven. Det gör att alla barn inte får samma möjlighet att utvecklas. Skolinspektionen är kritisk och kräver nu en uppryckning.

23 oktober 2013 10:40

I augusti i år gjorde Skolinspektionen tillsyn vid Uppsalas förskolor för att kontrollera hur arbetet för att motverka traditionella könsmönster sköts. Enligt läroplanen ska förskolorna arbeta medvetet med sådana frågor.

– Det är krav i läroplanen och de handlar mycket om att man ska ge barnen samma möjligheter att utvecklas oavsett om man är pojke eller flicka. Utifrån de svar vi fått i våra intervjuer med personal och föräldrar så ser vi att det här är ett område som måste utvecklas i Uppsala kommun, säger Magdalena Molin, som är utredare vid Skolinspektionen.

Kommunen fortbildade visserligen personalen i genusfrågor för några år sedan, men utöver det har arbetet för att minska traditionella könsmönster inte varit ett prioriterat område, enligt inspektionen.
– Det är ganska vanligt att det ser ut så här i hela landet och hur arbetet sköts kan variera mycket mellan olika förskolor i en kommun, säger Magdalena Molin.
Så är det också i Uppsala. På vissa förskolor där det finns intresserad personal finns också ett medvetet arbete med könsmönster.

Men Skolinspektionens tillsyn visar att de flesta förskolor inte gör några analyser av hur personalen bemöter barnen i genusfrågor. Kommunen har heller inga utarbetade strategier för att omsätta läroplanens krav i praktiken och arbetet på förskolorna är inte medvetet inriktat på att motverka traditionella könsmönster.

Kommunalrådet Cecilia Forss (M) som är ansvarig för förskolan har inte läst rapporten. Men hon tar Skolverkets kritik på allvar.
– Vi politiker har nog varit av uppfattningen att det här har varit ett prioriterat område som man arbetat aktivt med inom förskolan så man blir ju lite förvånad. Vi kommer att ta upp det här med våra tjänstemän, säger hon.

Hon är inte insatt i hur förskolorna arbetar med frågorna och gör en liten reservation för att det kan finnas missuppfattningar mellan kommunen och Skolinspektionen som påverkat resultatet av utvärderingen.
– Men grundregeln är att vi tar deras kritik på allvar. Gör vi inte tillräckligt så måste vi rätta oss, säger hon.

Vad anser du själv om kraven?
– Det är absolut en viktig fråga som betyder mycket för varje barns utveckling resten av livet, säger Cecilia Forss.

Det anser också Kristina Andersson, lektor i didaktik vid Uppsala universitet som forskar om genusperspektiv på undervisning i förskola och skola.
– Jag anser att det är oerhört viktigt att det lilla barnet får möjlighet att prova på många olika saker. Bredd och mångfald stöder varandra så det är viktigt att både få sjunga, bygga och konstruera. Barn som provar på många olika saker stimulerar hjärnan på många olika sätt och det stöder framtida förmågor, säger hon.

Om barnet uppmuntras att bara syssla med några saker och får mycket positiv respons på det så kommer barnet att ha svårare att vara flexibel som vuxen.
– Vi blir socialt tränade i vad som är möjligt att göra. Därför är det viktigt att skolan är en plattform som erbjuder många olika utvecklingsmöjligheter för både pojkar och flickor, säger Kristina Andersson.

Hon anser att det finns mycket kvar att göra och tar gymnasieelevers val av utbildning som exempel. Där gör killar och tjejer ofta traditionella yrkesval.
– Intresset för att motverka könssegregering går i vågor. Men det är svårt att få till ett genomgripande arbete. Om vi vill ha ett samhälle där människor ska kunna göra det som är möjligt för just dem så kan man inte avgränsa deras möjligheter som barn på grund av deras kön, säger Kristina Andersson.

Om tre månader ska Skolinspektionen följa upp kritiken som riktats mot Uppsala kommuns genusarbete i förskolan.

FAKTA: UR LÄROPLANEN

"Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt.

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller.
Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.

Skollagen föreskriver att utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas, vara likvärdig."

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström