Gift i vattnet kan komma från Ärna

De giftiga ämnen som spårats i Uppsalas grundvatten tros komma från Ärna. Nu ska kommunens miljöförvaltning försöka få försvaret att göra en djupare analys av marken vid flygflottiljen.

23 november 2012 08:51

Samtidigt är nya provsvar klara som indikerar att källan till de giftiga så kallade PFAA-ämnen som påträffats i Uppsalas grundvatten kommer från ett område väster om Uppsalaåsen. Proverna togs vid en grundvattenbrunn vid Fyrishov.
– De indikerade en ökning av halterna. Vi tror att det kan komma från Ärna flygplats där man tidigare använt sig av ett släckningsskum som innehåller de ämnen vi hittar i grundvattnet, säger Sven Ahlgren som är planeringschef vid Uppsala Vatten.

Föroreningarna skulle också kunna komma från andra ställen då området som ringats in sträcker sig från Ärna till Husbyborg. De prover som tagits i Uppsalas östra delar indikerar inga föroreningar.
– Så vi tror att det kommer från den västra sidan där vi har en grundvattenström som går under Fyrisåns dalgång, säger Sven Ahlgren

Den ansluter till Uppsalaåsens stora grundvattenströmmar på åsens västra sida som rinner vidare ned mot Uppsalas centrum och de grundvattenbrunnar som Uppsala kommun har i åsen intill Studenternas idrottsplats. De förser delar av Uppsala med dricksvatten och det var där som föroreningarna upptäcktes i somras.
– Vi stängde brunnarna då och vi har dem fortfarande stängda. Halterna är inte hälsovådliga men vi vill vara på den säkra sidan. Andra vattenverk har tagit över produktionen, säger Sven Ahlgren.

Parallellt har Uppsala kommuns miljökontor börjat jobba med frågan. Miljöinspektör Camilla Ek håller i ärendet:
– Vi kommer att ha ett första möte med generalläkaren som ansvarar för försvarets miljöfrågor. Det blir under nästa vecka. Försvaret har tidigare tagit prover vid Ärna men ansåg att de gav så litet utslag så de prioriterade ned insatserna. Vi vill att de gör en ny och genomgripande undersökning nu, säger hon.
Uppsala kommun har inte tillsynsansvar för flygflottiljen och kommer inte att kunna ställa krav på åtgärder så en dialog med försvaret är ett måste.
– Vi ser allvarligt på det här måste hitta utsläppskällan.

Hur allvarligt är det? Det handlar ju inte om några hälsovådliga nivåer som uppmätts.
– Man vet en del om de ämnen som ingår men inte allt. Det finns inga riktvärden för dem i dag och de ingår inte de vanliga mätprogrammen Vi anser att det är viktigt att lokalisera källan så att vattentäkten kan återhämta sig. Vi vet ju inte om halterna kommer att öka i framtiden, säger Camilla Ek.

Fakta

Perfluorerade alkylsyror (PFAA) är en grupp ämnen som är svåra att bryta ned och därför kan finnas kvar i naturen under mycket lång tid. Några av dem har vid djurförsök visat sig påverka ämnesomsättningen, fortplantningsförmågan och leverfunktioner.

Det vanligaste ämnet i gruppen förbjöds av EU år 2006. Inga gränsvärden finns för PFAA i dricksvatten och kunskapen är bristfällig om ämnenas spridning i natur och livsmedel. Enligt en pilotstudie av Livsmedelsverket innebär de förhöjda halterna i Uppsalas dricksvatten sannolikt inte någon signifikant hälsorisk, men ytterligare kartläggning behövs.

Källor: Nationalencyklopedin, Livsmedelsverket.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström