Fukt hemma ökar astmarisk

Omkring vart sjunde nytt fall av astma kan ha samband med fukt- eller mögelskador i bostaden. Särskilt hög är astmarisken i bostäder med fukt och mögel för personer som har någon allergi.

16 februari 2013 07:03

Det framgår av en flernationell studie, som publiceras på nätet i facktidskriften Occupational Environmental Medicine.
– Det är tydligt att mycket återstår att göra för att komma till rätta med fukt- och mögelproblem i bostäderna i Europa och därmed också motverka ökningen av astma bland vuxna, säger docent Dan Norbäck vid Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset.
Han är huvudansvarig för studien, som bygger på uppgifter om drygt 7 000 unga kvinnor och män i 22 städer i 13 länder, däribland Uppsala, Göteborg och Umeå.
Vid två tillfällen med nio års mellanrum besvarade deltagarna ett stort antal hälsofrågor, men också frågor om vattenskador, fuktfläckar och mögel i bostaden. De genomgick också en undersökning av lungfunktionen och lämnade blodprover för allergitestning.
– Dessutom gjorde vi själva inspektionen i mer än 3 000 bostäder för att undersöka om det fanns fuktskador och mögel i dem, säger Dan Norbäck.
Vid den första undersökningen var deltagarna friska, men nio år senare hade 355, eller fem procent, av dem uttalade astmabesvär. Vanligaste symtomet på astma var att vakna på natten och ha svårt att andas.

När forskarna närmare granskade vilka som drabbats fann de ett klart samband mellan fukt och mögel i bostaden och ökad förekomst av astma. Astma var 30 procent vanligare bland dem som hade mögel i hemmet och 50 procent vanligare bland dem som hade fuktskador i bostaden.
– Särskilt utsatta var personer som hade någon mögelallergi. För dem var risken för att utveckla astma flerfaldigad om det fanns mögel i bostaden, säger Dan Norbäck.
I en tidigare studie visade forskarna att fukt i bostaden har mer ogynnsam effekt på lungfunktionen för kvinnor än för män.
– När det gällde risken för astma till följd av fukt och mögel i hemmet såg vi dock ingen sådan könsskillnad, säger Dan Norbäck.

Enligt forskarnas beräkningar kan fukt och mögel i hemmet ligga bakom uppemot 15 procent av alla nya fall av astma bland vuxna i Europa.
Allergi är dock inte den enda förklaringen till varför fukt och mögel i bostaden kan vara astmarisker.
– Fuktiga miljöer är inte bara gynnsamma för mögel. Fukt kan också frisätta kemikalier ur byggnadsmaterial och gynna tillväxten av husdammskvalster och bakterier. Och i mögel finns utöver allergiframkallande ämnen också andra ämnen som kan irritera och framkalla inflammation i luftvägarna, säger Dan Norbäck.

 

FAKTA

I var sjunde bostad fanns mögel
Fukt och mögel i bostaden är vanligt i Europa. Vid forskarnas inspektioner upptäcktes fuktfläckar i vart femte hem och i en tredjedel av hemmen bildades kondens i fönstren på vintern. I var sjunde bostad fanns synligt mögel.
Fukt och mögel i bostaden är vanligare i Syd- än i Nordeuropa och vanligare där årsnederbörden är hög. I Uppsala rapporterade var tionde person att de hade sett fuktfläckar eller mögel hemma under det senaste året.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross