Får inte undervisa sin dotter i hemmet

Ett Uppsalapar som undervisat sin elvaåriga dotter i hemmet får inte fortsatt tillstånd för hemundervisningen. Förvaltningsrätten anser att föräldrarna inte har tillräckliga ämneskunskaper.

20 april 2010 09:01

UNT berättade i ett reportage 18 mars om Jonas och Tamara Himmelstrand som undervisar sina barn i hemmet. Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala kommun beslutade i augusti 2009 att avslå parets ansökan om att deras elvaåriga dotter ska få fullgöra sin skolplikt genom hemundervisning läsåret 2009/2010.
Föräldrarna skriver i sin överklagan till förvaltningsrätten att hemundervisning är ett utmärkt pedagogiskt alternativ under hela grundskoleperioden och inte bara under de första åren. De anser vidare att lagen öppnar upp för en möjlighet att hemundervisa barn trots att inga exceptionella omständigheter föreligger.

Barn- och ungdomsnämnden ansåg inte att det finns ett tillräckligt underlag för att hävda att hemunder- visningen är ett fullgott alternativ till skolundervisning.
Nämnden skrev att flickan har särskilda behov av en anpassad undervisning, vilket skolan kan ge. Vidare ansåg nämnden att det måste vara lagens mening att ett barn på sikt ska fasas in i skolan.
Enligt skollagen ska ett barn kunna fullgöra skolplikten genom hemundervisning om det framstår som ett fullgott alternativ till skolan.
Förvaltningsrätten konstaterar att föräldrarna visar ett stort engagemang men att de saknar ämnesbehörighet i de ämnen som barn enligt läroplanen ska tillgodogöra sig.
"Med beaktande av att allt högre krav ställs på undervisningen i takt med ett barns ökade ålder finner förvaltningsrätten att hemundervisning inte kan anses vara ett fullgott alternativ till grundskolans utbildning", skriver förvaltningsrätten i domen.

Förvaltningsrätten var oenig. Två nämndemän ville att föräldrarnas över- klagande skulle bifallas. De har i anslutning till domen yttrat att "hemunder- visningen är ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står henne till buds".
Kammarrätten, som också prövat ärendet, ansåg att den dåvarande hemundervisningen för flickan inte var ett fullgott alternativ till grundskolans utbildning. Föräldrarna överklagade till Regeringsrätten som vägrade prövningstillstånd.
Föräldrarna bedriver även hemundervisning för en 15-årig son med autism, men han berörs inte av beslutet.
UNT har utan framgång sökt Jonas och Tamara Himmelstrand för en kommentar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Jansson