Dubbförbud gav minskad trafik

Biltrafiken på Kungsgatan i Uppsala har minskat med en tredjedel sedan dubbdäcksförbudet infördes. Luften klarar ändå inte EU:s miljökrav.

3 november 2013 08:10

Trafikminskningen fortsätter sedan förbudet infördes 2010, men har nu planat ut något. Det visar kommunens senaste utvärdering av dubbdäcksförbudet. Trafikflödet på Kungsgatan är bland det lägsta som uppmätts sedan 1950-talet, enligt rapporten. Sedan förra året har trafiken minskat med 25–30 procent på gatupartiet förbi Resecentrum i centrala Uppsala.

Över lag har trafikmängderna i centrum minskat med omkring en halv procent varje år sedan mitten av 1970-talet, enligt kommunens trafikmätningar, som bygger både på faktiskt räknade fordon och uppskattningar. Trots nedgången är Uppsala mycket nära att överskrida EU:s norm för utsläpp av skadliga partiklar (PM 10) på Kungsgatan. Normen för kvävedioxid (NO2) har redan överskridits. Sverige riskerar mångmiljonbelopp i böter om inte luften förbättras på de utpekade gatupartierna.

Kommunens rapport väcker frågor om vilken effekt dubbförbudet egentligen har för luftkvaliteten eftersom minskningen av trafiken inte resulterat i bättre luft. Men trafik- och miljöexperter pekar på en rad andra faktorer som också spelar in, bland annat den senaste utdragna och snörika vintersäsongen som ledde till att rekordstora mängder sand spreds på gator, gång- och cykelvägar. Totalt användes 30 000 ton sand senaste vintern mot normalt 13 000 ton sand. När vägbanan torkat virvlar sanden upp av blåst och trafik och bidrar till sämre luft.

Miljöpartiets Johan Lundqvist, andre vice ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden, konstaterar att det är mer eller mindre omöjligt att slå fast effekten av enskilda åtgärder, men anser ändå att dubbförbudet är motiverat:
–  Tillsammans med andra åtgärder som miljözon och hastighetsbegränsning i stadskärnan har det haft effekt. Det viktiga nu är att trafiken fortsätter minska för att klara miljökvalitetsnormen. Det behövs fler åtgärder som gör det svårare att ta bilen i centrum, som höjda parkeringsavgifter, och lättare att gå, cykla eller åka kollektivt, säger Johan Lundqvist.

Omkring 20 procent av alla bilar som färdades på Kungsgatan senaste säsongen bedöms ha haft dubbdäck, men saknat dispens och alltså trotsat förbudet. Det är en lägre siffra än motsvarande resultat för gator med dubbdäcksförbud i Stockholm. Mellan 1 000 och 2 500 bilar beräknas köra på Kungsgatan varje dag med dubbdäck under förbudstiden.

Mätningarna tyder också att användningen av dubbdäck i Uppsalatrafiken över lag går ned. Under den första vintern med dubbförbud på Kungsgatan beräknades 80 procent av personbilarna i stadstrafiken ha dubbdäck. Den senaste vintern pekar mätningar på att andelen minskat till omkring 65 procent. 

Nya trafikmönster

Det kan finnas flera förklaringar till att trafiken minskar i centrala Uppsala, vid sidan om dubbdäcksförbudet på Kungsgatan. Avstängningarna av Dragarbrunnsgatan har sannolikt flyttat trafik till andra gator men också bidragit till minskad trafik totalt. Strandbodgatan-Stationsgatan-Storgatan har etablerats som alternativ rutt till Kungsgatan och Väderkvarnsgatan samtidigt som nya stormarknader kan ha påverkat innerstadstrafiken. Dessutom bedöms fler bilister ha gått över till buss eller cykel. Trafiken minskar dock inte överallt i centrum. På Östra Ågatan och Väderkvarnsgatan finns tecken på att trafiken i stället ökat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist