Bloggare stoppad

Försvarsdebbatör Peter Neppelberg skrev ett debattinlägg till Försvarsmaktens egen blogg. Inlägget handlade om brister i luftförsvarets möjligheter att kommunicera, leda och samverka. Men inlägget blev stoppat. Samma inlägg lämnades samtidit ut till media enligt offentlighetslagstiftningen.

11 december 2011 09:01

Försvarsdebattören Peter Neppelberg är major i flygvapnet nu placerad vid Luftstridsskolan Ärna i Uppsala. Han var tidigare chef för stridsledningscentralen i Bålsta. Bland försvarsintresserade bloggare är han välkänd. Hans fyra debattinlägg om det han kallar förmågeglappet, om hur olika delar av luftförsvaret bland annat inte kan hålla kontakt med, eller dela information med varandra, har mötts av en mängd kommentarer. Många av kommentarerna är anonyma, eller skrivna under pseudonym.

Peter Neppelberg har valt att gå ut öppet med ifrågasättanden av utvecklingen inom Försvarsmakten. Men han är inte förvånad över de många anonyma kommentarerna. Att gå ut öppet med kritik kan ha ett pris inom Försvarsmakten liksom i vilken annan organisation eller på vilket företag som helst. Att bli kallad till enskilt samtal med chefen, drabbas av sänkt befordringsomdöme, utebliven vidareutbildning eller missgynnas vid löneförhandlingar är möjligheter som försvarsanställda, i synnerhet i början av en karriär, säkert tänker på när bloggkommentarer skrivs.
– Jag har alltid behandlats korrekt av mina chefer oavsett vad jag som debattör och privatperson givit uttryck för i försvarsfrågor, understryker Peter Neppelberg.

Men han säger samtidigt att han vid 56 års ålder inte siktar på befordran och därför är immun mot påtryckningar som kan vara effektiva när det gäller yngre anställda. Han är också noga med att påpeka att han skriver just som privatperson och debattör, inte som officer, och till intervjun med UNT kommer han i civila kläder. Det är bara det tredje av Peter Neppelbergs inlägg om förmågeglappen i luftförsvaret som lagts ut på försvarets hemsida, debattbloggen. När han sände det fjärde och avslutande inlägget för publicering, fick han besked om att det först måste sekretessgranskas. Redan före granskningen hade media fått tillgång till hela inlägget. När granskningen gjorts fick Neppelberg besked om att det inte skulle läggas ut på bloggen, men någon dag senare lämnades hela inlägget, oavkortat, ut till UNT.
– Den utveckling som försvaret gått igenom sedan 2004 där interoperabilitet och samarbete med andra försvarsmakter inom Nato varit bärande delar är jag positiv till. Men som den genomförts har den inneburit att svenska försvaret har tappat viktiga förmågor. I praktiken är vi beroende av Nato och kan inte operera självständigt.
– Det anser jag att svenska folket och alla politiker måste göras medvetna om. Det är vad demokrati borde innebära, säger Peter Neppelberg.

ÖRA, Öppenhet, resultat, ansvar, var ett projekt inom försvaret som initierades av förre ÖB Håkan Syrén. Det är nu en del av försvarets värdegrund och för 2012 finns en särskild handlingsplan med fördjupat ÖRA-arbete. Informationsdirektör Erik Lagersten har i flera sammanhang uppmuntrat till öppenhet och diskussioner. Hans kommentar till Neppelbergs debattinlägg är:
– Det är bara del tre och del fyra som jag fått att ta ställning till. Att del fyra inte lades ut på myndighetens blogg beror på att det ur vårt perspektiv inte är lämpligt att så i detalj offentligt redogöra för och diskutera operativa brister. Även om saker inte är sekretesskyddade i formell mening kan sammanhang, detaljeringsgrad eller mängden information ändå vara menlig.

Samtidigt som Erik Lagersten betonar att en aktiv försvarsdebatt är viktig, tillägger han att ”vissa saker omfattas mindre av Öppenhet och mer av Ansvar”. Att debatten förs på fristående bloggar utanför försvarsmaktskontrollerade fora ser han som ett hälsotecken.

FAKTA FÖRMÅGEGLAPPET

Det var 2004 som Försvarsmakten började övergången från invasions- till insatsförsvar. Samtidigt lämnade man de nationella lösningar för ledning av, och samband inom och mellan olika förband och vapengrenar, och gick över till system som är interoperabla med andra försvarsmakters inom EU och Nato.

Det är en mycket kort sammanfattning av innehållet i Peter Neppelbergs fyra debattartiklar som han rubricerat Förmågeglappet i luftförsvaret. Förmågeglappet består av flera delar enligt Neppelberg. Det handlar bland annat om den försenade utbyggnaden av ett krypterat datastridsledningssystem mellan fartyg, mark- och flygburna stridsledningscentraler och stridsflygplan, och om bristen på ett krypterat radaridentifieringssystem som gör det möjligt att skilja på vän och fiende.

Ytterligare en faktor som Peter Neppelberg påtalar är att den interoperabla utrustning som svenska försvaret använder kommer från Natoländer, och bara kan användas med krypton och kryptonycklar som följer med de amerikanska systemen. Det innebär att det svenska försvaret inte kan begränsa tillgängligheten till den information som förmedlas i de egna lednings- och radiosystemen, även om informationen gäller enbart svenska förhållanden.

Samtliga fyra debattinlägg om förmågeglappet finns att läsa på bloggen Wiseman’s Wisdoms. I den fjärde delen har Peter Neppelberg själv valt att ta bort den del som rubricerats: ”Sekretess, informationsklassning och krypton”. Avsnittet finns med i det som lämnats ut till media.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!