Nyligen berättade UNT om en man som anklagats för att ha misshandlat sina tre månaders tvillingar så svårt att de fått en rad frakturer.

Under rättegången vittnade en läkare vid Akademiska sjukhuset om att den medicinska utredningen starkt talade för att barnen utsatts för våld och tingsrätten dömde pappan till fängelse i 2,5 år.

Inför rättegången hade läkaren fått i uppgift att skriva ett rättsintyg, en utredning av vad skadorna kunde bero på. Han bad ett par professorer på Akademiska sjukhuset att undersöka om frakturerna kunde förklaras av någon sjukdom.

Professorerna skrev i journalen att den ena tvillingen hade tilltagande brist på benvävnad och att skelettsjukdomen rakit inte kunde uteslutas.

Men i sitt rättsintyg, som lämnades till domstolen, skrev läkaren att det inte hade gjorts några fynd som uppfyllde kriterierna för rakit och att barnen sannolikt utsatts för våld.

En märklig omständighet är läkaren undertecknade rättsintyget i början av juni, tre veckor innan professorerna noterade uppgifterna om rakit i journalerna och dessa uppgifter finns därmed inte med i intyget.

Under rättegången, då läkaren vittnade under ed, fick han frågan om skadorna kunde bero på rakit. Läkarens svar löd: "... man kan säga med säkerhet, vi har vänt på den stenen ordentligt och vi har inte hittat några hållpunkter för den diagnosen".

Läkaren nämnde professorernas farhågor om rakit men sa att det inte var något som säkert fastställts.

Tingsrätten skrev i sin dom att läkarens uppgifter inte gett stöd för att tvillingarna led av någon benskörhetssjukdom.

Pappans advokat Inga-Lill Staffansson uppger att hon inför rättegången inte kände till uppgifterna om rakit i journalerna.

– Det hade definitivt varit av vikt för mig om jag haft del av de skriftliga utlåtandena, uppger hon.

Hovrätten rev senare upp tingsrättens fällande dom för grov misshandel. Istället fick pappan villkorlig dom för grovt vållande till kroppsskada eftersom han varit oaktsam när han skött ett av barnen. Han hade då suttit häktad i sex månader.

Den dömde mannen har en anhörig, tillika läkare på Akademiska sjukhuset, som efter rättegången gått igenom dokumentationen. Den anhörige hävdar att läkaren som skrev rättsintyget och vittnade under rättegången inte låtit alla uppgifter i de medicinska utredningarna komma fram och har därför anmält läkaren till landstinget.

Mats Holmberg, jurist vid landstinget, uppger att man har inlett en utredning för att se vad som ligger bakom anklagelserna.

Den kritiserade läkaren vill inte ge några kommentarer.