Storspiggar fick testa Prozac

Ett vanligt läkemedel mot depression kan redan i ytterst låga halter förändra fiskhanars beteende när de bygger sina bon.

16 oktober 2015 13:19

Det visar brittiska och svenska forskare i en ny studie, som publiceras i facktidskriften Aquatic Toxicology.

– Vårt fynd är visserligen gjort i ett forskningslaboratorium, men läkemedelshalterna som fiskarna utsattes för låg i vissa fall i nivå med dem som uppmätts nära reningsverk. Det talar för att rester av antidepressiva läkemedel i naturen kan få allvarliga ekologiska följder för denna fiskart, säger professor Svante Winberg vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.

Läkemedlet som använts i studien är en så kallad SSRI-hämmare som heter fluoxetin, mer känt under varunamnet Prozac. SSRI-hämmarna, som påverkar omsättningen av signalämnet serotonin i hjärnan, är de mest använda läkemedlen mot depression.

I studien fick hanar av den i bland annat Östersjön mycket vanliga fisken Storspigg under tre veckor leva i akvarier med eller utan tillsats av fluoxetin i vattnet. Tre olika halter av fluoxetin testades. Den lägsta, 3,2 miljondels gram fluoxetin per liter vatten, motsvarar de halter som mätts upp i vattnet nära reningsverk.

Den mest slående skillnaden under studiens gång mellan Storspiggar som simmade i vatten med någon av de tre halterna av fluoxetin och Storspiggar som inte gjorde det gällde fiskarnas bobyggande. Alla byggde visserligen bon, men hanarna som utsattes för fluoxetin i vattnet var mycket slarvigare i sitt bobyggande jämfört med hanarna utan läkemedel i vattnet.

– Det är allvarligt eftersom Storspigghanen behöver ett bo av hög kvalitet för att kunna locka till sig en hona och för att senare ta hand om ynglen, säger Svante Winberg.

Flera studier har under senare år visat att läkemedelsrester som kommer ut i naturen kan ha effekter på djurlivet. Vad kan vi göra för att förhindra att medicinerna vi använder för att hålla oss friska skadar djurlivet i naturen.

– Som enskilda individer egentligen ingenting. När vi använder läkemedel kommer en del av dem alltid att följa med urinen och avföringen ut i avloppsvattnet. Däremot behöver reningsverken förbättras så att läkemedelsrester inte kan passera genom dem och föras vidare in i känsliga vattenmiljöer, säger Svante Winberg.

Fakta Läkemedel läcker ut i naturen

Rester av en rad läkemedel har påträffats i vattnet nära reningsverk. Dit hör till exempel syntetiska hormoner från p-piller, blodtryckssänkande betablockerare, smärtlindrande NSAID-läkekemedel, ångestdämpande bensodiazepiner och SSRI-läkemedel för behandling av depression och ångest.

Flera experimentella studier har visat att redan mycket låga halter av vissa läkemedel kan ha negativa effekter på vattenlevande djur. En mycket uppmärksammad studie för några år sedan till exempel visade att halter av bensodiazepiner motsvarande dem som uppmätts i Fyrisån nära reningsverket gjorde abborrar aggressivare, mindre sociala och glupskare än normalt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross