Snabbt stopp krävs för giftspridning

Uppsalas enda grundvattentäkt hotas av perfluorerade ämnen, och källan till giftspridningen måste spåras och fortsatta utsläpp begränsas så snart som möjligt.

19 juni 2014 16:38

Det slår miljöskyddsenheten vid länsstyrelsen i Uppsala fast i ett yttrande till Försvarsmaktens generalläkare. Yttrandet är ett svar på rapporter som en konsultfirma gjort för Försvarsmaktens räkning från februari till september 2013 och kom till länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun för yttrande i mars i år.

Det är PFOS (perfluoroktansulfonat) och PFHxS (perfluorhexansulfonat) som hittats i sex av Uppsala Vattens brunnar i Stadsträdgården, brunnar som stängdes av hösten 2012 efter att gifterna hittats, och som fortfarande är avstängda.

Hur de giftiga ämnena hamnade i råvattnet håller fortfarande på att utredas, men även om försvarets utredare har angett flera möjliga utsläppskällor än den egna verksamhetens brandskyddsövningar på Uppsala garnison, är Uppsala kommun och länsstyrelsen samstämmiga i att det är från Ärna som PFOS och PFHxS kommer.

Brandskyddsmedlet som innehöll giftet användes inom Försvarsmakten fram till 2008 då det förbjöds inom EU, och övningsplatsen ligger på genomsläpplig mark. Via Jumkilsåsens grundvattenströmmar når utsläppen Uppsalaåsen och förenas där till det vatten som därefter används av Uppsala vatten och via vattenverk och ledningar når Uppsalaborna.

Efter 1992 har brandövningar med skumsläckare bara använts i begränsad omfattning vid Ärna, men såväl kommunen som länsstyrelsen efterlyser i sina yttranden en närmare utredning av hur stora utsläpp av perfluorerade ämnen som historiskt kan ha gjorts vid Ärna, en så kallad massbalans.

Uppsala kommun poängterar också att spridningen till Fyrisån är lika viktig som spridningen till grundvattnet. Från Ärna pumpas vatten ut i det kommunala spillvattenätet och vidare via reningsverket till Fyrisån. Även från de avstängda brunnarna i Stadsträdgården pumpas grundvatten ut till Fyrisån då grundvattennivån i åsen stiger över den nivå som vattendomen satt.

Sammantaget anser kommunen därför också att prover tas på ytvatten i Fyrisån, och på fisk från ån.

Att lokalisera de områden från vilka perfluorerade alkylsyror sprids, och så snart som möjligt sätta in åtgärder för att stoppa spridningen så nära källorna som möjligt anger såväl kommunen som länsstyrelsen som primära uppgifter.

Folke Borgh, jurist vid försvarets miljöprövningsenhet, har i en kommentar till UNT sagt att Försvarsmaktens utredningar om PFOS-förekomst vid, och spridning från, Uppsala flygplats vid Ärna fortfarande pågår med en avslutande och sista del.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille