Rivningar börjar redan i höst

I höst börjar rivningarna av de gamla vårdbyggnaderna på Ulleråkerområdet. Totalt ska 34 fastigheter bort. Miljökraven är hårda för de som ska sköta om rivningarna.

21 augusti 2015 10:08

Upphandling av rivningsföretag för projektet pågår för fullt. Går allt enligt planen kan rivningarna starta redan under september månad. Den första etappen omfattar fyra av de 34 fastigheterna. Det rör sig om gamla vårdbyggnader som är i dåligt skick. Bland dem sjukhusområdets stora centrala vårdbyggnad i åtta våningar från 1960-talet som inrymt vårdavdelningar och ett forskarcentrum.

Rivningarna påbörjas trots att samrådet kring utbyggnadsplanen för Ulleråker pågår.

– Rivningarna är inte beroende av utbyggnadsplanerna. De här husen skulle rivits ändå, enligt de planer som både förre ägaren, landstinget, och kommunen gjort upp, säger Karl Ingelstam som jobbar med projektet vid Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning.

Ska de första bostäderna byggas där rivningarna görs?

– Det är inte bestämt om det blir där eller någon annan stans. Planarbetet pågår fortfarande. Däremot kommer en del entreprenadarbeten att behöva göras, bland annat måste vägar, vatten och annat dras till de områden som ska bebyggas, säger Karl Ingelstam.

Resterande hus kommer att rivas i takt med att utbyggnaden sker. Byggstart är planerad till slutet av 2016.

För de entreprenörer som ska genomföra rivningarna kommer speciella miljörestriktioner att tillämpas utöver de som annars krävs. Det görs för att inte Uppsalas grundvatten i Uppsalaåsen som går genom Ulleråkerområdet ska förorenas.

Bland de krav kommunen ställer är att maskiner som används ska kontrolleras dagligen så att inte läckage av bränsle och hydraulolja sker till grundvattnet. Bränsle och olja ska dessutom vara av miljöklass och får inte förvaras i lösa tankar utan lagras i särskilda containrar som hålls låsta. Det gäller även andra miljöfarliga ämnen.

Marken ska kontrolleras regelbundet för att upptäcka föroreningar och kommunens miljöförvaltning ska informeras.

Täta presenningar ska finnas runt de hus som rivs för att inte miljöfarliga ämnen ska nå grundvattnet

Större maskiner ska stå på täta presenningar med uppvikta kanter för att rester från ett eventuellt läckage inte ska spridas om maskinen flyttas. Mindre maskiner ska ställas upp utanför skyddsområdet, också de på täta presenningar.

Grundvattenskydd och incidentrapportering ska vara en stående punkt på byggmötena.

Den preliminära kostnaden för att riva den första etappens fyra byggnader beräknas till mer än tio miljoner kronor. Pengarna får kommunen igen när marken säljs till de entreprenörer som ska bygga.

Fakta Bygger för 19 000 innevånare Fördelning av gata/park och bebyggelse

Antal bostäder som ska byggas: 8 000 stycken.

Invånare: 19 000, varav 2900 beräknas vara i grund- och gymnasieskolålder och 1300 i förskoleålder.

Våningshöjd: Mellan 4 och 12 våningar.

Skolor: Lägen finns för 5 nya skolor och 9 förskolor i området.

Trafik: Gång och cykeltrafik prioriterar. 3 större och 3 mindre p-hus byggs för bilar.

Sport: Plats reserveras för 3 idrottshallar

Befintlig bebyggelse: 18 procent av området.

Ny bebyggelse: 33 procent av området.

Park och natur: 34 procent av området.

Gata och torg: 33 procent av området.

Fakta: Uppsala kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!