Pump ökar överlevnaden

För personer med typ 1-diabetes är dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar nästan halverad när de använder en insulinpump jämfört med när de tar insulinet med sprutor.

26 juni 2015 15:42

Det visar forskare vid bland annat Sahlgrenska akademin och Uppsala universitet i en studie som publiceras i den välrenommerade medicintidskriften British Medical Journal.

– En insulinpump passar inte alla med typ 1-diabetes, men våra resultat understryker vikten av att alla patienter som önskar få den sortens behandling också får tillgång till den, säger diabetesläkaren Soffia Gudbjörnsdóttir, docent vid Sahlgrenska akademin och ansvarig för det svenska nationella diabetesregistret.

Studien omfattar 18 168 personer med typ 1-diabetes, som forskarna med hjälp av uppgifter i Nationella diabetesregistret följt upp under nära sju år. 2 441 av patienterna använde en insulinpump, resten tog sprutor med insulin flera gånger per dag.

Under uppföljningstiden dog 1 192 av patienterna, oftast i någon hjärt-kärlsjukdom. Båda dödligheten totalt sett och dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke var klart lägre bland personerna som använde insulinpump jämfört med bland personerna som tog sprutor.

Den lägre dödligheten bland personerna som använde insulinpump förklaras inte av att de redan i utgångsläget skulle varit mindre sjuka än personerna som tog insulinsoprutor. Även efter att forskarna i analysen tagit med blodtryck, kolesterolvärden, rökning och 28 andra kända riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom var dödligheten i hjärtsjukdomar nästan halverad och dödligheten totalt sett drygt en fjärdedel lägre bland dem som använde insulinpump.

– Det talar starkt för att behandlingen med insulinpump i sig kan ge överlevnadsvinster. Mer forskning behövs dock för att ta reda på orsakerna till detta. Vi vet att insulinpumpen ger en jämnare tillförsel av insulin, men kanske finns förklaringen också i att pumpanvändarna kontrollerar sitt blodsocker oftare och att utbildningen de får för att sköta pumpen gör dem mer medvetna om hur de ska hantera sjukdomen överhuvud taget, säger Soffia Gudbjörnsdóttir.

De nationella riktlinjerna för diabetesvård rekommendrar ökad användning av insulinpumpar. I verkligheten får dock allt färre patienter insulinpump, bland annat till följd av att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit bort insulinpumpar ur läkemedelsförmånen.

– I stället borde det bli lättare att få en insulinpump. Kostnaden får inte vara ett skäl till att neka personer med typ 1-diabetes en behandling som förbättrar deras överlevnad, säger Soffia Gudbjörnsdóttir.

Hela studien kan läsas här.

700 insjuknar varje år

I Sverige insjuknar årligen cirka 700 personer i insulinkrävande typ 1-diabetes. De allra flesta som insjuknar är barn och ungdomar. Utan insulinbehandling är typ 1-diabetes en dödlig sjukdom. För det mesta behandlas typ 1-diabetes med injektioner av insulin. Ibland tillförs insulinet med en liten pump. Ett litet antal fall av mycket svår typ 1-diabetes behandlas med en transplantation av insulinproducerande celler.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!