Psykiska problem bakom sjukskrivningar

Sjukskrivningar till följd av psykiska diagnoser har nästan fördubblats sedan 2012. I Uppsala län pågår ett samverkansprojekt mellan myndigheter för att underlätta återgång till arbetslivet.

1 april 2015 10:17

Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige, och problemet ökar. Runt 40 procent av sjukfallen utgörs av psykiska diagnoser, och mellan 2012 och 2014 ökade andelen med 48 procent. Den mest förekommande diagnosen är akut stressreaktion.

Uppsala län ligger under riksgenomsnittet, här berodde 36 procent av sjukskrivningarna under andra delen av 2014 på psykisk ohälsa. Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan, tror att det delvis förklaras med att Uppsalabor generellt har hög utbildning.

– Psykisk ohälsa är överrepresenterad i så kallade kontaktyrken, till exempel inom vård och omsorg, som inte kräver högre studier. I dessa yrken har man ofta begränsade möjligheter att påverka sin arbetssituation och belastningen är hög.

Kontaktyrkena är i regel kvinnodominerade, vilket kan förklara att två tredjedelar av de sjukskrivna med psykisk ohälsa i Uppsala län är kvinnor.

Men även inom tjänstemannayrken ligger psykiska diagnoser bakom allt fler sjukfall. Enligt Ulrik Lidwall är fenomenet komplext.

– Jag har ingen revolutionerande förklaring. Arbetsmiljöproblematik är sedan länge en känd orsak, men det kan också handla om att möjligheterna till återhämtning på fritiden har minskat. Att vi i dag ständigt är uppkopplade kan leda till att många sover sämre.

Försäkringskassan i Uppsala ingår i utvecklingsprojektet Kur, vars syfte är att stärka samarbetet med Arbetsförmedlingen, Landstinget och länets åtta kommuner, för att hitta nya vägar till arbete för personer med psykiska ohälsa. Marika Söderberg, samverkansansvarig på Försäkringskassan i Uppsala, menar att det växande problemet kräver samsyn och gemensam kunskapsgrund hos myndigheterna. Som det ser ut i dag hamnar många sjukskrivna mellan stolarna.

– Klienter som är sjukskrivna för psykisk ohälsa har ofta många myndighetskontakter och får själva vara budbärare mellan dem. Det är inte optimalt.

Kur handlar främst om att tillsammans hitta former för individuella lösningar.

Projektet bekostas av regeringen och Samordningsförbundet. De deltagande myndigheterna bjuds in till kurstillfällen, med föreläsningar om samtalsmetodik och rollspelsövningar.

– Allt fler upplever stress både i arbetslivet och privat. När den psykiska ohälsan ökar måste myndigheterna samverka. Vi klarar oss inte själva, säger Marika Söderberg.

<p>Akut stressreaktion vanligast</p>

För tredje året i följd ökar antalet sjukfall med psykisk ohälsa. Förra året var ökningen större än tidigare år, visar nya siffror från Försäkringskassan. Försäkringskassan deltar i många lokala samarbeten för att minska den psykiska ohälsan.

Vid utgången av 2014 fanns drygt 71 000 pågående sjukfall i psykiska diagnoser, motsvarande siffra 2012 var cirka 48 000 vilket motsvarar en ökning på 48 procent. Det totala antalet sjukfall var drygt 180 000 år 2014.

Den vanligaste diagnosen är akut stressreaktion, som motsvarar 14 procent av alla sjukfall. Antalet personer med akut stressreaktion har ökat från cirka 15 000 år 2012 till 26 000 år 2014.

Psykisk ohälsa är vanligast i Västra Götaland med 43 procent av andelen sjukfall, följt av Dalarnas och Jönköpings län på 41 procent. Lägst andel sjukfall i psykiska diagnoser har Norrbottens och Östergötlands län med 34 procent.

Antal sjukfall totalt 2014 var 180 000. Psykiska diagnoser stod för 40 procent

 2012 var siffran 138 000. Psykiska diagnoser stod för 35 procent

Källa: Försäkringskassan

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sigrid Asker