Paradgatans flaggor bryter mot lagen

På Drottninggatan pågår ombyggnationen som ska förvandla passagen mellan Carolina Rediviva och Fyrisån till Uppsalas paradgata. Men nu verkar det som att något gått snett.

9 juli 2015 16:29

En Uppsalabo har reagerat på Drottninggatans långsmala flaggor och undrar om det verkligen är tillåtet "att förvandla den svenska flaggan till en långsmal vepa".

För att få svar på sin fråga hörde han av sig till Riksarkivet som nu svarat mannen att flaggorna verkar bryta mot lagen.

– När det gäller nationsflaggan är det endast få saker som är reglerade i lag (SFS 1982:269). En av dem är dess proportioner och de vepor som bilden visar avviker från de lagstadgade proportionerna, skriver statsheraldiker Henrik Klackenberg i ett svar till mannen, och passar på att påpeka att lagbrottet bör påtalas för den som ansvarar för flaggorna.

<p>Så lyder lagen</p>

 

Lag (1982:269)

 

1 § Sveriges flagga är blå med ett gult kors. Korset är vinkelrätt
ställt mot flaggans kanter.

 

2 § Flaggan är tvärskuren eller tretungad.

 

Den tvärskurna flaggans höjd förhåller sig till dess längd som 10 till 16. På de inre fälten förhåller sig höjden till längden som 4 till 5 och på de yttre som 4 till 9.

 

Den tretungade flaggans höjd är hälften av dess längd, tungorna
medräknade. De yttre fälten är, bortsett från tungorna, lika stora som
de inre, och fältens höjd förhåller sig till deras längd som 4 till 5. De yttre tungornas ytterkanter bildar inte vinkel med flaggans över- eller underkant. Tungorna utgör förlängningar av de yttre fälten och
korsarmen.

 

Korsarmarnas bredd motsvarar hälften av höjden på vart och ett av
fälten.

 

3 § Flaggans färg är ljust mellanblå på fälten och guldgul på korset.

 

Närmare föreskrifter om färgnyanserna meddelas av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer.

 

4 § Statschefen och med dennes tillstånd andra medlemmar av det
kungliga huset får använda tretungad flagga med eller utan stora
eller lilla riksvapnet på ett vitt fält i korsets mitt.

 

Den tretungade flaggan används som örlogsflagga av
Försvarsmakten och enligt föreskrifter som regeringen bestämmer
av andra myndigheter som bedriver militär verksamhet. När en
sådan flagga är befälstecken, markeras detta genom en särskild
beteckning i övre inre fältet.

 

I övrigt används den tvärskurna flaggan.

 

Flaggan får inte i vidare mån än som följer av första och andra
styckena förses med märken, bokstäver eller andra tecken.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joanna Korbutiak