Nya planer för Sivia torg

Nu görs nya försök att genomföra en rejäl upprustning och utbyggnad av Sivia torg i Uppsala. Delar av kvarteret rivs och ersätts med nya affärslokaler och bostäder i det senaste förslaget.

21 mars 2013 21:18

Kommunens plan- och byggnadsnämnd beslutade på torsdagen att starta arbetet med en ny detaljplan för kvarteret. Det innebär att dagens ombyggnadsplaner redan kommit längre än något av de senaste årens planer på omvandling av 60-talskvarteret. Sivia torg har länge varit i behov av en upprustning och när Konserthuset tvärs över Storgatan byggdes 2007 blev behovet markant.

Planerna från fastighetsägaren Rikshem innebär att delar av kvarteret rivs och ersätts med nya byggnader. Det gäller de båda lägre längorna med kontor och butiker mot järnvägen respektive Storgatan. Mot järnvägen ersätts butikslokalerna med ett fristående gårdshus i fyra våningar med plats för nya lägenheter. På motsatt sida av kvarteret, mot Storgatan och Konserthuset, byggs ett nytt sexvåningshus med lokaler för affärsverksamhet. Dessutom försvinner en mindre del av butiksytan mot Vaksalagatan, för att öppna en förbindelse längs med järnvägsspåren mot Resecentrum, med en ny trappa från Vaksalagatan.
–  Vi ser utvecklingen av Sivia torg som en naturlig del i förvandlingen av området i och omkring Resecentrum samt området som utvecklas med bostäder söderut mot Strandbodkilen, säger Karl Johansson, fastighetschef på Rikshem i Uppsala.

Längs Roslagsgatan kan nya bostäder i form av ”stadsradhus” inredas i de två nedre planen av det befintliga huset. Butikslokalerna längs Vaksalagatan förnyas och planer finns också på att rusta upp dagens bostäder och den övriga miljön.
–  Det är naturligt att göra en modernisering av hela kvarteret i samband med en sådan här stor satsning, säger Karl Johansson.
Totalt får kvarteret cirka 50 nya bostäder om förslaget genomförs. Den öppna torgytan som i dag är parkeringsplats behålls men får ett övre däck som blir grön gård för de boende.

Byggnadsnämndens beslut innebär ett krav på att de nya byggnaderna ska ha ”hög arkitektonisk kvalitet”. Närheten till konserthuset och det centrala läget ställer särskilt höga krav på utformningen, enligt nämnden. En särskild utredning krävs av hur bullret från järnvägen ska hanteras, så att störningarna för de boende inte blir för allvarliga. Ett första förslag till detaljplan beräknas färdigt för samråd vid mitten av nästa år med sikte på att antas i början av 2015. Därefter krävs bygglov innan ombyggnaden kan starta.

FAKTA

Sivia torg innehåller bostäder i sexvåningshus och två lägre längor med butiker och andra lokaler runt en öppen parkeringsplats.
Husen byggdes i mitten av 1960-talet och ritades av arkitektfirman Forsman Snellman. Fastigheten äga av Rikshem och innehåller 112 hyreslägenheter samt butiker och restaurang i bottenplan.
Sivia torg ägdes tidigare av fastighetsbolaget Norrporten som 2006 sålde fastigheten till Vasakronan, som började planeringen för en ombyggnad. Senare hamnade fastigheten hos det avknoppade bolaget Dombron som bytte namn till Rikshem.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!