Ny stadsdel på gång utanför Uppsala

Ytterligare runt 500 nya bostäder planeras i Jällatrakten, öster om Uppsala. Sedan tidigare pågår utbyggnaden för drygt 700 bostäder i området.

2 oktober 2014 15:50

En hel liten stadsdel växer nu upp vid Jälla intill länsväg 288, Östhammarsvägen, en dryg halvmil från Uppsalas centrum. Förra sommaren startade inflyttningen i de första nya bostäderna i Lindbacken vid länsvägen. Nu startar planeringen för ytterligare villor, rad- och kedjehus på obebyggd mark närmare Jälla gård och lantbruksgymnasiet. Fastighetsbolaget som står bakom planerna siktar på omkring 500 nya bostäder på en yta som motsvarar omkring 130 fullstora fotbollsplaner.

Byggplanerna är ännu i ett tidigt skede, men inte utan komplikationer. I området finns våtmarker där bostadsbyggande kräver särskilda dispenser och tillstånd. Flera strövstigar finns på platsen och större delen av marken har höga naturvärden enligt kommunens inventering. Dessutom finns gott om fornlämningar i området som kan kräva arkeologiska utgrävningar innan husbyggandet kan starta. Trafikbuller från länsvägen och eventuell lukt från komposteringen på Hovgården kräver också särskilda utredningar.

Förutom bostäder planeras lokaler för handel och skola, idrottsplats, gång- och cykelväg samt lokalgator. Enligt kommunens direktiv ska de nya husen utformas "med hänsyn till områdets lantliga karaktär" med gröna kopplingar till friluftsområdet Storskogen strax norrut. Kommunen startar nu arbetet med en första övergripande planering för att se om förslaget kan genomföras. Tidigast i början av 2017 kan en färdig detaljplan klubbas, om tidsplanen håller.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist