En kartläggning från Sveriges fem vattenmyndigheter har visat att landets vatten inte mår bra. Det är bland annat miljögifter och övergödning som påverkat både grund- och ytvatten till det negativa. Därför har vattenmyndigheterna tagit fram ett åtgärdsprogram för de närmaste sex åren. På torsdag kommer det att hållas ett samråd i Uppsala kring åtgärdsprogrammet, där kommuner, branschorganisationer, föreningar och privatpersoner kommer kunna vara med och påverka vilka strategier och åtgärder som måste till för att vattenkvaliteten i Norra Östersjöns vattendistrikt, dit Uppsala län tillhör, ska förbättras.

– Vi har haft ett möte med länets kommuner och de är väl uppdaterade. Med mötet hoppas vi nå ut till fler och att få in synpunkter på åtgärdsprogrammet som tagits fram. Intresset är stort, vi har redan hundra anmälda, säger Linnéa Vemhäll, miljötoxikolog på länsstyrelsen i Uppsala.

Man har redan nu formulerat förslag på åtgärder som bland annat innefattar minskande av miljögifter i dricksvatten och ytvatten, förbättring av enskilda avlopp och att kalka jordbruksmark för att minska läckage av fosfor. För att öka kvaliteten på vattnet kommer det krävas betydande satsningar, vilket enligt länsstyrelsen i Uppsala kommer kosta runt 200 miljoner kronor per år.