Kritik mot e-kommentarer

Patienter i Uppsala län ska få lämna kommentarer till vårdpersonalen i sina journaler. Men personalen är inte tvungen inte läsa kommentarerna.

18 december 2014 14:51

Sedan ett par år tillbaka kan patienter inom Uppsala läns landsting ta del av sina journaler via nätet. Med start i januari 2015 införs en ny e-tjänst kopplad till nätjournalerna, kallad patientens noteringar.

Patienten ska kunna använda funktionen för bland annat minnesanteckningar, exempelvis för att skriva in vilka mediciner man ska komma ihåg att ta. Den typen av anteckningar kan patienten dölja för vårdpersonalen.

Patienten kan även göra kommentarer synliga för vårdpersonalen och det dyker då upp en symbol på personalens datorskärm. Det kan handla om att en äldre person har svårt med minnet och dennes barn kan då skriva in sådant som läkaren behöver känna till vid nästa möte.

Patienten kan dessutom kommentera fel i journalen, ”Det står att vi har två barn, men vi har fyra” och liknande.

Den som önskar kan lägga in sådant som vårdpersonalen bör vara uppmärksam på eller begära krav på åtgärder.

Men vårdpersonalen är varken skyldig att läsa detta eller att agera utifrån patientens önskemål. Om det gäller viktig information som vårdpersonalen måste få reda på ska patienten istället använda meddelandetjänsten ”Kontakta mig” under Mina vårdkontakter på landstingets hemsida lul.se.

Torbjörn Karlsson, ordförande i Upplands allmänna läkarförening, är kritisk. Han befarar att patienterna ska förledas att tro att den information de gör synlig för vårdpersonalen också säkert blir läst.

– I och med att vårdpersonalen inte ens måste ta del av dessa kommentarer och inte heller agera utifrån dem uppstår en säkerhetsrisk för patienterna. Rättsläget är oklart kring hela den här frågan, säger Torbjörn Karlsson.

Landstingsrådet Sören Bergqvist (V) delar inte Torbjörn Karlssons farhågor.

– Vi kommer att gå ut med tydlig information om att de patienter som behöver det ska kontakta vårdgivaren på annat sätt.

Beslutet att införa funktionen patientens noteringar fattades under torsdagen av produktionsstyrelsen i landstinget. Under utredningen har såväl Vårdförbundet som patientnämnden ställt sig positiva till att patienterna kan lägga in egna kommentarer. De anser bland annat att många patienter vill komplettera journalanteckningarna så de inte står oemotsagda.

Torbjörn Karlsson  hävdar att de kommentarer som patienten lägger in blir allmän handling, även om de omfattas av sekretess. Enligt landstingets jurister lagras dock kommentarerna inte i journalsystemet utan hanteras i en separat databas och utgör inte allmänna handlingar.

Fakta Vägledande beslut

Det patienten skrivit in under funktionen "patientens noteringar" kan han eller hon ändra eller ta bort. Men om vårdpersonalen tar del av och anser att kommentaren innehåller väsentlig information kan personalen lägga in uppgifterna i journalen.

Hur landstinget i Uppsala län utformar funktionen "patientens noteringar" kommer att vara vägledande för hur resten av sjukvården i landet hanterar frågan.

Landstinget i Uppsala län var först i Sverige med att göra det möjligt för patienter att ta del av sina journaler via nätet. Sedan starten för två år sedan har över 60 000 personer loggat in.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!