Krav på haverikommission

Forskare vill att en haverikommission tillsätts med uppgift att hitta sätt att förhindra giftolyckor liknande den som drabbat Uppsalas grundvatten.

9 oktober 2014 10:12

UNT har berättat i flera tidigare artiklar om per- och polyfluorerade kemikalier, med samlingsnamnet PFAS, och om den kartläggning av PFAS-förekomst i kommunala vattentäkter som Livsmedelsverket inledde 2014. Att flera grundvattenbrunnar i Uppsala sedan tidigare är avstängda på grund av alltför höga halter av PFAS i vattnet är känt.

Av kartläggningen framgår att PFAA, en form av PFAS, också hittats i vattenverket i Gimo. Enligt Roy Andersson, va-chef i Östhammars kommun, är halterna så låga att inga åtgärder behöver sättas in för att rena vattnet.

– Men vi kommer att ta nya prover på råvattnet i Västberga och på det utgående vattnet från vattenverket i Gimo. Sannolikt finns inga spår av PFAA i utgående vatten, säger Roy Andersson på onsdagen.

Karin Wiberg, professor vid SLU, och 18 andra forskare uppmanade i maj i år dåvarande regeringen att tillsätta en haverikommission med uppgift att söka sätt att förhindra giftolyckor liknande den med PFAS i Uppsalas dricksvatten.

– Det finns så många kemikalier som används i så många olika produkter och på så många olika sätt att det är närmast omöjligt att få en total kontroll. Vad vi måste söka är ett sätt att prioritera vilka ämnen som bör kontrolleras, och hur de sprids.

Att sprida giftiga kemikalier direkt ut i naturen som skedde vid brandövningsplatser med PFOS i brandskyddsmedlen är ett exempel på sådant som inte borde ske.

– Det är en risksituation som är lättare att bedöma och kontrollera. Diffusa källor, som kemikalier i produkter som privatpersoner använder är mycket svårare att kontrollera, men samtidigt inget som kan negligeras. Pesticider som sprids avsiktligt är en liknande situation, där bristande riskbedömning och kontroll kan leda till förorening av dricksvatten, säger Karin Wiberg.

Ett sätt att upptäcka om något hänt med dricksvatten är att komplettera metodiken för dricksvattenkontroll:

– Det är för dyrt och för omständligt att analysera alla upptänkliga ämnen. Därför behövs en inventering av kemikalier, och riskbilder bör tas fram. Vi måste lära oss av det som nu hänt med PFAA.

På lång sikt behövs en helt ny metodik. Karin Wiberg har tillsammans med kollegor vid SLU inlett ett projekt som går ut på att kemister och toxikologer jobbar integrerat och tillsammans utvecklar ett sätt att upptäcka hälsofarliga kemiska ämnen i dricksvatten på ett tidigt stadium.

Skrivelsen till regeringen i maj har ännu i oktober inte besvarats på något sätt. Kravet på en haverikommission har upprepats i en debattartikel i SvD.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille