Konflikter kring vårdteam för utsatta barn

Barnskyddsteamet vid Akademiska sjukhuset figurerar i så allvarliga konflikter att samarbetet med Barnahus delvis har upphört. Om inte oenigheterna reds ut hotar landstinget att stoppa verksamheten.

13 november 2014 06:57

Barnskyddsteamet, BST, vid Akademiska sjukhuset kopplas in när barn misstänks fara illa, till exempel genom våld eller sexuella övergrepp. BST gör bland annat medicinska utredningar av hur skador på barnen uppkommit.

Men enheten omges av en rad kontroverser. I en utvärdering som landstinget låtit göra står att barn kommit i kläm på grund av att läkare varit oense.

Ett viktigt samarbetsorgan när barn far illa är Barnahus i Uppsala där polis, åklagare, sjukvård och socialtjänst samverkar. Men på grund av alla konflikter deltar BST inte längre i alla samrådsmöten vid Barnahus kring de olika barnärendena.

”Personer inom rättsväsendet, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin lyfter fram att de upplever en bristande respekt för sin kompetens från Barnskyddsteamets sida”, står det i utvärderingen.

Motsättningar finns inte minst mellan BST och Rättsmedicinalverket. Det handlar om vilka slutsatser som går att dra av skador och andra undersökningsfynd hos barn. BST har ibland drivit linjen att vissa skador i huvudet eller skelettet sannolikt innebär att barn utsatts för misshandel, exempelvis genom skakvåld. Rättsmedicinalverket å sin sida menar oftare att det även kan finnas andra förklaringar, som sjukdomar eller olycksfall.

En felaktig slutsats kan medföra att oskyldiga föräldrar pekas ut som förövare och får sina barn omhändertagna.

– Det ska givetvis finnas ett barnperspektiv men även ett rättssäkerhetsperspektiv. Ur ett barnperspektiv är det olyckligt om barnen utifrån felaktiga slutsatser skiljs från sina föräldrar, säger Tommie Olofsson, chef för Rättsmedicinalverket i Uppsala.

BSTs chef Gabriel Otterman vill inte uttala sig utan hänvisar till Christophe Pedroletti, chef för pediatriken på Barnsjukhuset. Han säger att de brister som framkommit i utvärderingarna kommer att åtgärdas.

BST startades 2012 som ett treårigt projekt vid Akademiska sjukhuset. Vid årsskiftet löper tidsgränsen ut och landstinget har övervägt att permanenta verksamheten.

Men på grund av de konflikter och brister som framkommit väntas Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, under måndagen besluta att istället förlänga projekttiden och ge BST ett år på sig att åtgärda problemen.

Vad händer om man inte löser konflikterna?

– Då går det inte att fortsätta. Vi kan inte ha ett barnskyddsteam som inte samarbetar med Barnahus, säger Anna-Karin Klomp (KD), ordförande i HSS.

Fakta Medverkade i 141 fall

Barnskyddsteamet, BST, anlitades i 141 barnärenden under 2013. Vid enheten finns en läkartjänst. De brister i Barnskyddsteamets verksamhet som framkommer i utvärderingarna handlar om samarbete, organisation, bemanning, konsultation, forskning, dokumentation och ekonomi. Landstingets handläggare bedömer dock att verksamheten är "väl värd att fortsätta".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters