Fusket kan fälla forskaren

Omfattande fusk har upptäckts i en doktorsavhandling. Nu kan forskaren som disputerade vid Uppsala universitet komma att bli fråntagen sin doktorstitel.

17 mars 1916 18:48

– Såvitt jag förstår är detta ett fall utan motstycke i universitetets historia. Det måste vara första gången som en person som disputerat hos oss riskerar att få sin doktorsexamen tillbakadragen på grund av omfattande uppsåtligt fusk i en tidigare godkänd avhandling, säger Johan Tysk, professor i matematik och vicerektor för vetenskapsområdet teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet.

Före sommaren ska den betygsnämnd som godkände avhandlingen på nytt sammanträda för att ta beslut om den, i ljuset av det upptäckta forskningsfusket, ska upphäva sitt tidigare beslut.

– Man kan säga att betygsnämnden ska ta ställning till om oegentligheterna är så omfattande och så avgörande att avhandlingen inte skulle ha godkänts om de hade varit kända vid tidpunkten för disputationen, säger Johan Tysk.

Det är efter ett yttrande från Centrala etikprövningsnämndens särskilda expertgrupp för att utreda oredlighet inom forskningen som universitet beslutat om den unika åtgärden att på nytt sammankalla betygsnämnden för att avgöra om avhandlingen kring kräftdjurs immunsystem ska återkallas. ­Redan har det upptäckta forskningsfusket lett till att fyra av fem uppsatser som ingick i avhandling har återkallats av tidskrifterna som publicerade dem.

Det är snart tre år sedan den fuskmisstänkte forskaren försvarade sin doktorsavhandling vid Uppsala universitet. Då hade varken handledaren som är medförfattare i uppsatserna, opponenten på disputationen eller betygsnämnden som godkände den upptäckt några­ ­oegentligheter.

Den nyblivna filosofie doktorn förutspåddes en mycket ljus framtid. 2014 lämnade hen Uppsala universitet för att fortsätta sin forskarkarriär som så kallade post doc hos genetikern och immunologen Bruce Beutler, Nobelpristagare i medicin 2011, vid University of Texas Southwest Medical Center i USA.

Då kom vändningen. Från läsare hade en välrenommerad tidskrift mottagit frågor om bildmanipulationer i en av uppsatserna som ingick i doktors­avhandlingen. Tidskriften krävde förklaringar av en av de tidigare hand­ledarna, som i sin tur meddelade Johan­ Tysk­ om misstankarna.

Många fler fick vetskap om misstankarna och även misstänkta bildmanipulationer i flera andra uppsatser via en webbsida där intresserade personer diskuterar misstänkt forskningsfusk. Efter att ha läst om dem på hemsidan anmälde en professor vid Stockholms universitet två av den tidigare doktorandens handledare och medförfattare för misstänkta bildmanipulationer i tio uppsatser (se sidoartikel).

I enlighet med sina egna regler för hur misstänkt forskningsfusk ska hanteras inledde Uppsala universitet en egen förberedande undersökning. Den kom fram till att ”viss oegentlig hantering av bildmaterialet” förekommit i en av de anmälda uppsatserna och ”viss oaktsamhet” i ytterligare fyra, men att detta inte var avgörande för slutsatserna i dem. Undersökningen friade de anmälda handledarna från misstankarna om vetenskaplig oredlighet, men gav dem viss kritik för att inte ha upptäckt felen och för att ha ”förblindats av förtroendet” för sin doktorand.

Yttrandet från Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp ett halvår senare var betydligt skarpare. Gruppen rekommenderade att fem av de tio anmälda uppsatserna skulle dras tillbaka eftersom det fanns avsiktliga bild­manipulationer i dem och inga äkta originalbilder att tillgå vid Uppsala universitet. Riktiga bilder hade enligt gruppen varit nödvändiga för att värdera försöken som har gjorts.

”Bildmanipulationerna har i några fall varit lätta att påvisa, men har i de flesta fall varit mycket svåra att upptäcka”, skrev expertgruppen i yttrandet.

Expertgruppen lyckades inte få tag på den tidigare Uppsalaforskaren. I yttrandet noterar den dock att denne i brev till tidskrifterna tagit på sig det fulla ansvaret för bildmaterialet i tre av uppsatserna, om än inte uttryckligen medgett att hen manipulerat det. Fastän gruppen alltså inte kunnat höra hens synpunkter på anklagelserna om forskningsfusk uppmanade den Uppsala universitet att ta ställning till att återkalla doktors­examen.

Något datum för när betygsnämnden kommer att sammanträda och besluta om den fuskmisstänkte tidigare doktoranden ska fråntas sin doktorstitel är ännu inte fastställt.

– Innan något beslut tas bör ju den misstänkta forskaren få chans att svara­ på frågor och framlägga sin version av vad som hänt, men hittills har vi inte lyckats etablera någon kontakt. Fram till utgången av mars kommer vi att pröva ytterligare några vägar att få kontakt, men misslyckas även de kommer ändå ett beslut att tas om när betygsnämnden ska sammankallas, säger Johan Tysk.

Även UNT:s försök att få kontakt med den tidigare Uppsaladoktoranden har varit misslyckade. Hen är visserligen aktiv på Facebook och Linkedin, men var hen befinner sig och gör i dag är oklart. Det sista påtagliga spåret slutade i Nobelpristagaren­ Bruce Beutlers ­laboratorium för över ett år sedan. I ett mejl till UNT, där vi bytt ut doktorandens namn mot hen, berättar Beutler:

– Bara någon månad efter att ha kommit till oss underrättade hen mig om att hen hade ett ”allvarligt problem” kopplat till sina publikationer. Jag kände mig inte bekväm med att behålla hen om hen inte helt kunde rentvå sitt namn i denna fråga. I december gav jag hen ett uppsägningsbrev med tre månaders uppsägningstid. Efter att ha återvänt till sitt hemland berättade hen att hen helt och hållet hade lämnat forskningen.

<p>Så ser reglerna ut</p>

Med vetenskaplig oredlighet avses enligt Uppsala universitet:

1. Förfalskning och fabrikation.

2. Plagiering.

3. Obehörigt användande av information given i förtroende.

4. Oberättigat hävdande av författarskap.

5. Underlåtelse att följa vedertagna regler om inhämtande av tillstånd från berörda myndigheter.

För ansvar krävs enligt Uppsala universitet att oredligheten begåtts uppsåtligen. Vetenskapsrådet till exempel har en bredare definition som även omfattar ansvar vid grov oaktsamhet.

I Uppsala universitets regler framhålls dock handledares och medförfattares ansvar såtillvida att de ska förvissa sig om att vad som framkommit i forskningsverksamheten är ärligt framtaget och korrekt beskrivet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross