Fortsatt kritik mot planerad jätteutbyggnad

Kommunens planer för att skydda grundvattnet vid jätteutbyggnaden av Ulleråker räcker fortfarande inte. Det anser länsstyrelsen som kan underkänna planen.

4 oktober 2016 05:00

Nuvarande byggplaner i Ulleråker innebär en oacceptabel risk för Uppsalas grundvatten. Den bedömningen gör länsstyrelsen sedan de första planförslagen för området nu varit på samråd. Redan tidigare har länsstyrelsen och experter vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) varnat för att utbyggnaden på kommunens nyinköpta mark i Ulleråker kan innebära stora risker för Uppsalabornas dricksvatten.

Genom området går Uppsalaåsen med grundvatten för omkring 150 000 Uppsalabor. Länsstyrelsen pekar i sitt yttrande på en rad frågetecken som återstår kring hur vattnet ska skyddas under och efter omvandlingen till stadsdel med omkring 7 000 nya bostäder.

Enligt myndigheten råder ännu stor osäkerhet om hur de tekniska skydden för grundvattnet ska utformas och göras täta. Viktiga frågor om skyddens livslängd samt kontroll och uppföljning av deras funktion har heller inte fått tillräckliga svar, enligt länsstyrelsen. Metoder för sanering vid en eventuell olycka och hantering av släckvatten är också olösta frågor.

Länsstyrelsens slutsats, grundad på de utredningar och åtgärder som kommunen hittills presenterat, är att byggplanerna fortfarande innebär "en oacceptabel risk för att grundvattenförekomstens status försämras". Enligt myndigheten kan det leda till sämre försörjning av dricksvatten och försämring av Uppsalabornas hälsa. Kommunen har nu fått en lång lista på frågetecken som måste rätas ut.

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen arbetat med många lösningar för vattenskyddet, men slår fast att de analyser och riskbedömningar som myndigheten tidigare begärt inte har presenterats. Inte heller har tillräckliga åtgärder gjorts för att minska riskerna inom den del av området som är särskilt känsligt för läckage till grundvattnet. Om detaljplanen klubbas utan tillräckliga skyddsåtgärder kan myndigheten på eget initiativ pröva planen, som då kan underkännas.

De första områden som nu ska planläggas innehåller omkring 1 200 nya bostäder samt butiker och andra verksamheter. Dessutom planeras kontor och undervisningslokaler, förskolor, parkeringshus för bilar och cyklar, en kvarterspark och ett centralt torg med kollektivtrafikstråk och hållplatser.

Bebyggelsen blir tätast och högst kring torget, med ett 14-våningshus som kronan på verket, om planerna genomförs. I övrigt varierar hushöjderna mellan fyra och omkring tio våningar. Ytterligare ett 14-våninghus planeras vid infarten från Dag Hammarskjölds väg mot stadsdelens centrum. Mellan gatan och de nya husen föreslås ett grönt trädstråk.

Många boende har lämnat synpunkter på planerna till kommunen. Mest invändningar väcker hushöjderna och den täta bebyggelsen. Flera boende befarar att de nya kvartersgårdarna blir mörka och att de nya husen skuggar befintliga bostäder och grönytor. Andra efterlyser torghandel, bibliotek och annan service för att undvika att området får karaktär av en sovstad.

Plan- och byggnadsnämnden ska nu ta ställning till synpunkterna innan planförslagen kan gå vidare till nästa remissomgång.

Uppsala kommun har köpt mark i Ulleråker för 1,8 miljarder kronor. Syftet är att skapa en ny stadsdel med omkring 7 000 bostäder, butiker, arbetsplatser, förskolor, p-hus, torg, grönytor och nya lokalgator.

De första förslagen till utbyggnad av de centrala kvarteren har varit på samråd under sommaren.

Efter varningar från experter vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) och länsstyrelsen om riskerna för Uppsalas grundvatten bantades utbyggnadsplanerna tidigare i år.

Kommunens inställning är att grundvattnet kommer att få tillräckligt skydd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist