För höga värden i Fyrisån

PFOS-värden uppmätta i vatten i berganläggningen vid Uppsala flygfält är skyhöga, och från bergrummet leds vattnet via dagvattennätet till Fyrisån.

26 augusti 2015 10:47

Såväl dagvatten som spillvatten inom garnisonen har visat sig innehålla höga halter av olika PFAS-ämnen. Redan våren 2014 ville miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala att försvaret skulle sätta in åtgärder för att minska spridningen av PFAS-ämnen från Uppsala garnison. Nämnden poängterade att spridningen till Fyrisån är ett lika stort problem som spridning till grundvattentäkter.

Höga värden redovisas nu åter i den slutrapport om PFAS vid Ärna som Försvarsmaktens miljöprövningsenhet och försvarets tillsynsmyndighet Generalläkaren skickat på remiss till Uppsala Vatten och Avlopp AB och Uppsala kommun.

Rapportuppdraget gällde vilken del brandövningar vid Ärna kan ha i PFAS-förekomst i Uppsalas grundvatten. Rapportens slutsatser har kritiserats skarpt av Uppsala Vatten med hänvisning till felaktiga beräkningsgrunder, och av tidigare värnpliktiga brandmän som anser att brandberedskapen vid flottiljen ledde till betydligt större användning av brandskum än övningsverksamheten.

Men slutrapporten redovisar inte bara mätningar av PFAS i grundvatten utan också mätningar av dag- och spillvatten.

En som reagerar starkt på mätresultaten är Monica Lind, disputerad miljötoxikolog och docent i miljömedicin vid Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet:

– Det ska inte finnas PFAS varken i grund- eller annat vatten. Utredningar måste absolut fortsätta, och utsläppskällorna åtgärdas, säger Monica Lind.

Hon poängterar också att PFAS är långlivade och svårnedbrytbara:

– Bioackumuleringen gör att ju äldre man blir ackumuleras allt mera. Det här håller vi på att undersöka och preliminära resultat visar att invånare i vissa stadsdelar har högre halter av PFAS-ämnen än personer i andra delar av staden, säger Monica Lind.

Folke Borgh, jurist och talesperson för försvarets miljöprövningsenhet, säger att utredningar om PFAS vid Ärna kommer att fortsätta:

– Vi söker teknik för att kunna rena vatten om det behövs. Kolfilter är en möjlig teknik. Om det bedöms lämpligt startar vi ett anmälningsförfarande och när vi fått ett ja eller nej från tillsynsmyndigheten kan vi beställa en upphandling.

Är det miljöprövningsenheten som gör upphandlingen?

– En samverkan med Fortifikationsverket är rimlig. Förhoppningsvis skulle vi kunna komma i gång med detta redan i höst, säger Folke Borgh.

LÄS MER: Försvaret mörkar

Bakgrund Dagvatten och spillvatten

I bergrummet på Ärna samlas dräneringsvatten från gruslager inom garnisonen och prover har tagits på såväl inkommande som utgående vatten. Provet på inkommande vatten visade en sammanlagd halt av tio olika PFAS-ämnen på 128 960 nanogram per liter (ng/l, ett nanogram är en miljarddels gram). Av det var 84 000 ng/l PFOS. Värdena på utgående vatten var lägre, sammanlagt 44 230 ng/l varav PFOS 32 000 ng/l.

Vattnet leds genom öppna diken och kommunens dagvattennät ut i Fyrisån.

Spillvatten inom Ärna samlas till ett pumphus på området, och även där har vattenprover tagits. Den sammanlagda halten av PFAS-ämnen uppmättes där till 94 610 ng/l. Högst värde där visade PFBS, 50 000 ng/l, följt av PFOS och PFHxA, vardera 19 000 ng/l.

Spillvatten från Ärna leds ut till det kommunala spillvattennätet och genom det kommunala vattenreningsverket i Kungsängen. Där finns ingen reningsfunktion för PFAS-föroreningar.

EU:s vattendirektiv sätter gränsvärdet för PFOS i sötvatten till 0,65 ng/l vatten för att god kemisk status ska vara uppfylld. I en rapport till Naturvårdsverket där bland annat PFAS-förekomst i svenska vattendrag undersöktes 2013 visade prover att normen överskreds vid 12 av 44 provplatser. Fyrisån var en av dem. PFAS-förekomsten mättes nedanför vattenreningsverket upp till 31 ng/l vatten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!