Nya förbud för Karlholms strand

Länsstyrelsens har förbjudit all omfördelning av deponerat avfall och all tillfällig lagring av schaktmassor inom deponiområdet vid Karlholms strand.

9 februari 1916 17:14

Förbudet utfärdades nyligen sedan blöta jordmassor upptäcktes pålagda på deponin i oktober förra året. Vatteninnhållet i jorden innebar en stor risk för utlakning av föroreningar från deponin, menar länsstyrelsen. Samtidigt införs förbud mot schaktning på en plats där länsstyrelsen har känt lukt av olja och kemikalier under sina inspektioner.

Fastighetsägaren Karlholm Utveckling KB ifrågasätter förbuden. I dag, torsdag, träffas parterna för dryfta läget.

Det före detta Karlitområdet exploateras för boende och företagande. För ett år sedan utfärdade länsstyrelsen ett verksamhetsförbud på området. Förbudet hävdes först sedan bolaget hade redovisat sina åtgärder, men nya förbud har nu alltså tillkommit.

– Det finns mycket positivt i projektet. Det blir jobb och arbetstillfällen. Och det är bra att avfallsdeponin omhändertas. Tyvärr finns det en del brister i bolagets egenkontroller. Men det går inte att ta genvägar. Transparens och öppenhet är viktigt. De som ska bo och arbeta här måste vara säkra på att allt har gjorts på rätt sätt. Därför blir det många provtagningar och mycket dokumentation, säger Tomas Waara, chef för Länsstyrelsens miljöskyddsenhet.

Deponin är en före detta deponi. Det är inte tillåtet att lägga på nytt material. Bolaget har bara tillstånd att omfördela deponins massor, minska dess yta och anpassa den till den slutgiltiga miljön.

– Vår bedömning är att de blöta massorna inte rimligen kom från deponin, utan de har lagts på deponin, säger Tomas Waara.

Länsstyrelsen antar att det rör sig om muddermassor. Länsstyrelsen förelade bolaget att omhänderta dem redan i oktober, men drar slutsatsen att bolaget aldrig tog del av beslutet eftersom ingenting gjordes.

Den skada som vatteninnehållet enligt länsstyrelsen har orsakat deponin genom utlakning går inte längre att åtgärda genom att massorna tas bort.

Huruvida massorna i sig är förorenade eller inte är okänt. Inga prover har tagits.

– Men om det är muddermassor så är de inte rena, säger Tomas Waara.

Karlholm Utveckling hävdar att det inte rör sig om muddermassor.

– Vi kan förklara omständigheterna kring dessa massor och anledningen till att de var blöta, säger Peter Bergström, miljökonsult åt Karlholm Utveckling KB.

Enligt Bergström rör det sig om förorenade massor från deponiområdet, som redan är tillståndsgivet. Eftersom omfördelning är godkänt, har inget fel begåtts, menar han.

De blöta massornas härkomst får klaras ut på torsdagsmötet. Oavsett var de kom ifrån fanns det en risk för utlakning av föroreningar från deponin.

Peter Bergström ifrågasätter även förbudet mot schaktning på den plats där länsstyrelsen misstänker utsläpp av kemikalier och olja.

– Här har det ju varit en uppställningsplats för vedgårdsmaskiner i årtionden. Det kan förklara lukten. Där stod även maskiner och utrustning när Karlholm Utveckling förvärvade fastigheten, säger han.

<p>Fakta Granskning</p>

Tierps kommuns förslag till detaljplan för området finns att hämta i kommunhuset, i Tierps bibliotek och hos Coop Konsum i Karlholm. Karlholms strand finns utställd för allmänhetens granskning i kommunhuset i Tierp till och med 25 februari.

Kommanditbolag Karlholm Utveckling köpte industriområdet efter Karlit på exekutiv auktion 2013. Ägarens vision är att skapa havsnära område för boende och företagande, Karlholms strand. I saneringsarbetet ingår en industriavfallsdeponi som byggdes upp under 1900-talet. Bolaget kommer att ansöka om tillstånd för att sluttäcka deponin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!