Företag måste undersöka utsläpp

Karlholm Utveckling KB måste undersöka omfattningen av misstänkt utsläpp av kemikalier på delar av Karlholms strand.

28 december 2015 10:08

Det kräver länsstyrelsen i Uppsala i ett beslut som fattades strax innan jul. Länsstyrelsen grundar sitt beslut på observationer vid platsbesök i oktober och december. De leder till skäliga misstankar om att företaget som driver exploateringen och förändringen av Karlholms strand har hällt ut kemikalier och/eller avfall på den plats i området som pekas ut i beslutet och att "de hittills genomförda undersökningarna av föroreningssituationen i delområdet därför inte längre ger en korrekt bild av föroreningssituationen".

Länsstyrelsen har samtidigt i ett separat beslut, med hot om vite, förbjudit allt markarbete som schaktning eller utfyllnad i det aktuella delområdet. Detta för att förhindra ytterligare spridning av eventuella föroreningar. Myndigheten ser även de beslutade åtgärderna, som ett sätt att inte försvåra framtida efterbehandlingsåtgärder.

Beslutet om markundersökning gäller med omedelbar verkan och oavsett om det överklagas till Mark- och miljödomstolen eller inte. Både undersökningen och bedömning av proverna ska göras av en oberoende miljökonsult, utifrån en provtagningsplan som företaget ska presentera till länsstyrelsen för godkännande innan provtagningar påbörjas. Prover ska tas i både mark och grundvatten och inriktas på förekomst av rester av såväl petroleumprodukter som andra kemikalier.

Resultatet av denna översiktliga miljötekniska undersökning ska redovisas till länsstyrelsen senast den 5 februari 2016.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Badner