De kan få vindkraftsverk in på husknuten

De sex vindkraftverk som planeras att uppföras i Valparbo en och en halv mil söder om Skärplinge kan bli 15 eller 16 i slutändan med en höjd på 200 meter. Men det kan också sluta med att det inte byggs några verk alls.

24 september 2015 08:57

Det är Göteborgsbaserade GreenExtreme som vill undersöka lämpligheten i att uppföra vindkraftverk i Norduppland. De har blivit kontaktade av markägare i trakten som vill upplåta mark och nu kan ursprungsplanerna komma att utvidgas.

– Vi kommer att påbörja en större vindmätning nu i höst. Skulle det visa sig att vindarna är katastrofala i området så kommer projektet inte att vara prioriterat. Alternativet är att uppföra en annan typ av kraftverk som lämpar sig bättre för området, säger Isabel Isaksson, projektledare på GreenExtreme.

Det har redan genomförts två samråd om de ursprungliga planerna på sex vindkraftverk. Isabel Isaksson menar att det behövs ett nytt samråd med tillståndsmyndigheten länsstyrelsen och Tierps kommun samt ett nytt planförslag om planerna på ytterligare vindkraftverk blir verklighet. De närboende i området har ännu inte informerats om en utvidgning av ursprungsplanen men kunde läsa om detta i UNT i början av augusti.

– Det är olyckligt att det blir så eftersom inget är bestämt, säger Isabel Isaksson och tillägger att ett nytt möte kommer att hålla med de närboende under hösten.

Daniel Hedman och Josephina Wesström Juhlin köpte en mindre gård i Valparbo för sex år sedan. 2013 fick de för första gången höra talas om vindkraftsplanerna.

– Vi flyttade hit för att vi älskar naturen. I det här huset hade vi tänkt oss att bo resten av livet, därför blev vi otroligt ledsna när vi fick höra om det här. Det var som att få en spann kallt vatten över sig, säger Josephina Wesström Juhlin.

De tycker att det är konstigt att det inte finns en övergripande plan för hur vindkraftsmålen i Sverige ska uppnås. I det här fallet är det till exempel privata markägare som tar kontakt med exploatören utan att veta om platsen är lämplig för vindkraft och utan att informera närboende. Det har inte gynnat bygemenskapen.

– Vid den här typen av förfarande tjänar den som arrenderar ut marken till vindkraftverken pengar medan grannar och andra fastighetsägare potentiellt förlorar pengar då fastighetsvärdet kan påverkas negativt i en vindkraftsparks närhet, alltså utöver en markant försämrad boendemiljö, säger Daniel Hedman.

Det är inte bara bara ljuden från kraftverken som oroar paret, utan även vägdragningar och alla tunga transporter under uppförandet av anläggningen.

– Jag har räknat ut att det kommer att krävas runt tusen lastbilar med betong till verkens fundament, säger Daniel Hedman som efter att ha fått kännedom om planerna fördjupat sig i allt som har med vindkraft att göra.

Han och Josephina motsätter sig inte nya alternativ på energiområdet. Men de menar att ingreppen i miljön vid byggandet av en vindkraftspark är så stora att det är andra faktorer som styr än miljötänkandet.

– Naturen är den enda tillgången här, det är därför vi har valt att bo här, säger Josephina Wesström Juhlin.

Hur stora ingrepp i naturen blir det när runt 15 vindkraftverk ska byggas? Och under hur lång tid kommer de närboende att få stå ut med tunga transporter och maskinbuller?

– Vi beräknar att det går åt en halv hektar mark per verk, vilket ger ett markintrång på cirka sju hektar för 15 vindkraftverk. Arbetet kan ta cirka ett år. En del vägar måste byggas, även om Bergvik Skog redan har bra vägar i området, säger Isabel Isaksson, som tillägger att man övergett planerna på transporter via den smala byvägen i Valparbo.

– Om det ska uppföras vindkraftverk i området måste en ny anslutningsväg byggas.

FAKTA Så störandeär vindkraften

Energimyndigheten satsar närmare sex miljoner kronor i två nya forskningsprojekt om hur människor upplever ljud från vindkraft. Det är inte ljudnivån, utan mer ljudets karaktär som upplevs som störande. Det är ett oregelbundet svischande, och eftersom du inte vet när nästa svisch kommer så smälter det inte in i bakgrundsbruset, säger Penny Bergman, forskare inom ljud och vibrationer i en intervju i tidningen Ny Teknik. Hon säger också att man störs mindre om man har egen ekonomisk vinning av vindkraftsverket. Störningen upplevs däremot större när man inte får möjlighet att vara med och påverka ett bygge.

Källa: Ny Teknik

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!