"Hotell går före bostäder"

Hotell kommer i första hand, bostäder i andra, säger Millimeter Arkitekter efter beslutet om optionsavtal för Källörstomten.

12 september 2013 09:49

Hotell, restaurang och konferensanläggning kommer i första hand. Bostäder är sekundärt, säger Mikael Liljefors vid Millimeter Arkitekter efter kommunfullmäktiges beslut om optionsavtal för Källörstomten i Östhammar.
Det privata bolag som kommunen ingår optionsavtalet med företräds av Mikael Liljefors som är vd för Millimeter Arkitekter. Han är öppen för en dialog med bygdegårdsföreningen och Östhammars kommun om Källörsskolan när länsstyrelsen i vinter är färdig med sin utredning om byggnadsminnesförklaring.
–  Projektet står inte och faller med om byggnaden finns kvar eller rivs. När länsstyrelsens utredning är klar får vi sätta oss ned med kommunen och bygdegårdsföreningen för att diskutera hur vi går vidare.

Ett alternativ är att lyfta ur Källörsbyggnaden ur avtalet, men Mikael Liljefors kan också tänka sig att man gör ett tillägg om att kommunen hyr den av bolaget och tar ansvar för skötseln.
– Kommunen kan även teckna ett eget avtal med bygdegårdsföreningen.
Han säger till UNT att bolaget i första hand vill bygga ett attraktivt hotell vid vattnet med restaurang, konferens och spa. I andra hand handlar det om seniorbostäder, om en ny detaljplan medger det.
– Källörstomten är större än som behövs för hotell, men det är inte aktuellt för någon part att bara bygga bostäder. Projekten är helt oberoende av varandra.

Sedan är klart att de får bättre lönsamhet om man kan bygga båda samtidigt.
I optionsavtalet finns en formulering som innebär att bolaget inte behöver svara för några kostnader för ett bevarande av Societetshuset Källör, utöver vad som är affärsmässigt motiverat.
– Det finns inget intresse hos oss att ta renoveringskostnader för en byggnad som kommunen underlåtit att renovera i tio år. Problemet är att byggnaden står och förfaller redan i dag. Men vi går inte in och gör punktinsatser, vi äger varken byggnaden eller tomten. Det är en ren kommunal fråga, säger Mikael Liljefors.
Siv Landström som är ordförande i Östhammars bygdegårdsförening tror inte att kommunen kommer att börja bry sig om underhållet av fastigheten. 
– Enligt plan- och bygglagen är kommunen som ägare skyldig att sköta underhållet. Men jag har inga större förhoppningar om att det blir så. Antagligen låter man huset stå och förfalla tills man anser att det inte går att rädda.

Beslutet i fullmäktige i tisdags ser bygdegårdsföreningen inte med blida ögon. Nu överväger man att göra ett överklagande.
– Om det är möjligt så kommer vi att överklaga beslutet. Vårt mål har varit bevarande och restaurering av Societetshuset Källör och vi vill inte hamna i händerna på ett privat bolag som vi eventuellt får hyra byggnaden av. Till vilket pris får vi hyra? Och vad händer om bolaget går i konkurs? säger Siv Landström.

Optionsavtalet gäller i tre år
Optionsavtalet mellan Östhammars kommun och det nybildade företaget Millimeter Projektutveckling AB för Källörsfastigheten i Östhammar gäller tills parterna kommit överens om ett köpeavtal, dock längst till 30 juni år 2016.
Bolaget vill bygga ett hotell på den norra delen av fastigheten. Dessutom är planen att bygga seniorbostäder på den södra delen. Vissa delar av tomten kan kvarstå i kommunal ägo som allmän platsmark, om det visar sig lämpligt under det kommande detaljplanearbetet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén