Gifter kan bli dyra för kommunen

Det sjönära bostadsbygget vid Klackskär i Östhammar kan stå kommunen dyrt, menar Ingemar Adén som är expert på markberedning.

4 juli 2014 09:45

Östhammarbon Ingemar Adén är byggingenjör och specialiserad på markberedning. Han menar att de undersökningar som hittills gjorts av marken vid Cirkusplatsen nära Klackskärs camping är bristfälliga och att kostnaderna för att sanera jorden kan komma bli långt högre än vad kommunen hittills räknat med.

– Man vet aldrig hur långt ner man är tvungen att gräva för att få upp alla gifter. Kommunen har räknat med att det kan komma att kosta dem två miljoner kronor, men enligt mina beräkningar kan det med stor sannolikhet bli det tiodubbla, säger Ingemar Adén.

Han menar att flera personer har vittnat om att det dumpades allt möjligt miljöfarligt avfall på platsen då det var en kommunal soptipp, bland annat spillolja, gamla batterier och eventuellt hela bilar. De prover som hittills har tagits menar Ingemar Adén är utförda i utkanten av det kontaminerade området, varför man i nuläget inte har tillförlitliga data.

Men ansvariga på byggbolaget Credentia menar att det inte finns någon anledning till oro.

– Vi har förtroende för våra konsulter som gjort provtagningarna. Enligt deras tester finns det ingen anledning att tro att kostnaderna ska bli mycket högre än vad vi hittills har räknat med, säger Ronny Jansson som är vd på Credentia.

Ytterligare en potentiell miljöfara är de gamla muddermassorna som togs upp från hamnen för cirka tjugo år sedan.

– När man slår ner betongpelare i marken för att bygga grunden till husen, kan lakvatten från muddermassorna komma att läcka ut i de underjordiska vattenlederna som har utlopp vid hamnen. Risken finns att de gifter man en gång tog upp åter hamnar på sjöbotten, säger Ingemar Adén.

Enligt det nuvarande kontraktet mellan kommunen och byggbolaget Credentia så ska bolaget betala saneringskostnader upp till två miljoner kronor, däröver ska kommunen stå för kostnaden. Men om det totala beloppet överstiger fyra miljoner kronor ska "förhandlingar om projektets fortsättning" återupptas mellan parterna.

Varken kommunchefen Peter Nyberg eller tekniska förvaltningen vill ge något maxbelopp för vad kommunen kan tänka sig att betala för saneringen.

– Det finns inte någon specificerad maxkostnad. Om det skulle bli dyrare än vad nuvarande överenskommelse innefattar får man ta ställning till nya fakta och förhandla utifrån dessa, säger Fredrik Hübinette som är tillförordnad chef på tekniska förvaltningen i Östhammar.

Vad ställer kommunen för krav på saneringsarbetet och kontrollerna av marken?

– Vi följer Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenad mark till den nivå som kallas "känslig markanvändning", vilket innebär mark som ska användas till bostäder.

Vem står ansvarig om det skulle läcka ut gamla gifter under byggnadsarbetet?

– Vid en sådan situation träder miljöbalken in, vilket innebär att miljökontoret ska utreda ansvarsförhållandet. Den som har orsakat föroreningen står alltid som skyldig, säger Fredrik Hübinette.

Miljökontoret har sedan tidigare tillgång till undersökningar av platsen. Företaget Structor miljöbyrån anlitades av Credentia för att göra borrningar och ta upp jordprover på platsen. Resultaten visade inte på någon förekomst av olja, klorbensener eller PCB. Däremot fann man tennorganiska föroreningar som kommer från båtbottenfärg och något förhöjda halter av det cancerogena ämnet PAH. Men dessa mätningar är endast stickprov.

– Man har gjort prover, men exakt vad som finns i jorden vet vi inte förrän man har börjat gräva på platsen. Eventuella miljöfarliga ämnen befaras komma från en gammal kommunal soptipp. Och eftersom de som förorenat marken alltid är skyldiga att bekosta saneringen skulle det antagligen bli kommunen som får stå för räkningen, säger Johan Nilsson som är miljöchef på Östhammars kommun.

Miljökontoret kommer att ställa vissa krav på Credentia under byggnadsarbetet, bland annat måste de rapportera in vad de hittar i marken.

– Vårt ansvar är att se till att det inte finns någon fara för människors hälsa eller miljö. Skulle det vara så att man hittar väldigt mycket miljögifter på platsen kan det bli krav på att man sanerar ytterligare eller kapslar in föroreningarna, säger Johan Nilsson.

Fakta Cirkusplatsen, Klackskär

2011:

Credentia anmäler sitt intresse att bygga bostadsrätter i Östhammar och inleder dialog med kommunen.

2012, 13 januari:

Principavtal mellan Östhammar kommun och Credentia tecknas, vilket innefattar överenskommelse om saneringskostnader. Credentia bekostar sanering av området med maximalt 2 miljoner kronor, kommunen bekostar det överstigande beloppet.

2012, 24 oktober:

Öppet möte i kommunhuset angående planer att bygga flerbostadshus på Cirkusplatsen. Kritik riktades mot planerna framförallt för att marken inte ansågs bra att bygga på. Credentias arbetsledare svarar och menade att man byggt på sämre underlag tidigare.

2013, augusti:

Detaljplanen för 150 nya lägenheter på Cirkusplatsen vinner laga kraft.

2014, 2 juni:

Credentia får bygglov för två flerbostadshus på Cirkusplatsen

2014, 10 juni:

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet som innebär att Credentia köper mark vid Cirkusplatsen för 1 171 600 kronor, under förutsättning att Credentia uppför bostadshus på platsen.

2014, augusti:

Beredandet av marken påbörjas på allvar. Under första etappen, närmast campingen, fann man inga föroreningar i jorden. Snart börjar arbetet med den känsligare delen av tomten som ligger närmare stranden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Axelsson