Anmälan om vanvård av Källör avslås

Turerna kring före detta Societetshuset Källör fortsätter.

29 januari 2014 11:27

En anmälan om vanvård får inget gehör hos samhällsbyggnadsnämnden.

En Östhammarsbo anmälde i höstas Östhammars kommun och tekniska förvaltningen för att man låtit byggnaden stå och förfalla efter att Källörsskolan stängdes år 2005. Tekniska förvaltningen har i ett svar påpekat att länsstyrelsen nyligen konstaterat att stomme, tak och grund i byggnadens äldre delar inte har förstörts. Det anförs som argument för att byggnaden har underhållits tillräckligt.

Samhällsbyggnadsnämnden, som har tillsynsansvaret, anser att det varit ett bristande underhåll. Men man menar att tekniska förvaltningen ändå utför underhållsarbetet "på så sätt att byggnadsverkets lämplighet upprätthålls och byggnadens tekniska egenskaper i huvudsak bevaras".

– Vi var eniga om att avslå anmälan, säger nämndens ordförande Tomas Bendiksen (S).

Sverker Larsson är antikvarie på Upplandsmuseet. Han har i fjol gjort en omfattande vårdutredning om byggnadens historiska värde och nuvarande status.

– Byggnaden har ju inte haft något underhåll, så nog man kan säga att den har utsatts för förfall på grund av bristande underhåll.

När Sverker Larsson ifjol var på plats noterade han bland annat hängrännor fulla med kvistar. Dessutom hade ett stuprör demonterats.

– Man fick intryck av att takavvattningen inte fungerar. Jag konstaterade att det fanns läckor och en väldigt lokal rötskada i taket, men det är inte säkert att den skadan beror på hängrännan.

Radiatorerna i huset togs bort för flera år sedan vilket gjort att uppvärmning saknats en längre tid.

– Man behöver hålla en grundvärme vintertid för att undvika mögel. Som jag ser det har tekniska kontoret aktivt valt att inte satsa på underhåll, för de har under ganska lång tid räknat med att planen varit att byggnaden ska rivas. Det har försvårat alternativet att bevara den, säger Sverker Larsson.

Trots bristande underhåll menar han att byggnaden är i ganska gott skick.

– Den är inte i så dåligt skick som man kan tro när man ser den utvändigt. Fasadfärgen som flagnat kan man skrapa bort och måla om, och den rostiga takplåten kan bytas ut.

Att societetshuset har ett stort kulturhistoriskt värde har både Upplandsmuseet och länsstyrelsens kulturmiljöenhet slagit fast. Länsstyrelsen sade i november ändå nej till en byggnadsminnesförklaring. Beslutet motiverades med bristande intresse hos fastighetsägaren, Östhammars kommun.

– Om intresse funnits hade kommunen kunnat signalera det till den kontaktperson som de utsett. Politikerna har vetat om förutsättningarna, säger Louise Törnvall på länsstyrelsen.

Underhåll och varsamhet ska iakttas

Ett byggnadsverk ska enligt plan- och bygglagen hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Något fullmäktigebeslut om Källörs framtid finns inte. Societetshuset Källör byggdes år 1885 under badortsepoken. Planer finns på att bygga hotell och seniorbostäder på tomten. Samtidigt har Östhammars bygdegårdsförening lämnat in en avsiktsförklaring om upprustning och bevarande av byggnaden som ett allaktivitetshus.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén