Trunsta träsk söker vadarfåglar

En vadarbiotop har skapats i Trunsta träsk. Hit hoppas man att nya fågelarter och lekande gäddor ska lockas.

13 januari 2015 13:54

– Nu väntar vi med spänning på vilka fåglar som kommer att häcka här i vår, säger Ulf Swenson, en av eldsjälarna i Trunstagruppen som med Knivsta kommun står bakom den andra utgrävningen.

För fem år sedan gjordes den första utgrävningen av Trunsta träsk, som ligger strax norr om Knivsta station. Fågellivet har svarat mycket positivt på restaureringen och totalt har nu cirka 100 arter registrerats vid den nygamla sjön.

– Här finns havsörn och fiskgjuse varje år. Vi har också exempelvis häckande vigg, skedand, rödbena, brun kärrhök, tranor och häger, säger Ulf Swenson som efter den andra grävningen hoppas på att också fler vadarfåglar hittar till Knivsta.

Trunstagruppen består av några entusiastiska experter på hagmarker och våtmarker. Tillsammans med andra ideellt arbetande personer så röjde de tidigare all naturbetesmark i Gredelby hagar och Trunsta träsk grävdes ur med hjälp av grävmaskiner. Ett fågeltorn och en parkering har också byggts i den tätortsnära oasen.

– Det som är gjort nu är en grävning på 3 hektar i träsket som totalt är 15 hektar stort. Knivstaån är sedan 2009 dämd, vilket ska hålla vattennivån i träsket tillräckligt jämn för att få klarvattenytor året runt, säger Ulf Swenson som till vardags arbetar på Naturhistoriska riksmuseet.

Vassfilt, dy och lera har i grävningen omvandlats från ett vassbälte till fler små öar.

– Från fågeltornet har man bra utsikt över öarna, som vi hoppas ska fyllas med häckande fåglar, säger Ulf Swenson.

Våtmarken var från början en riktig sjö. Fram till mitten av 1900-talet kallades den Trunstasjön och inte Trunsta träsk.

– 1936 gjordes en sänkning av vattenståndet med 55 centimeter för att vinna åkermark. Men sänkningen blev inte särskilt lyckosam. Man vann inte mycket åkermark och sjön växte efterhand igen, säger Ulf Swenson.

Varför har ni återskapat naturen?

– Det finns flera fördelar med det. Hit kan människor i tätorten promenera och få se blommor och fåglar. När man röjer betyder det också enormt mycket för floran och fågellivet. En annan aspekt är att träsket renar vattnet från omkringliggande åkermarker innan det rinner ut i dricksvattentäkten Mälaren, säger Ulf Swenson.

På vintern går det att åka skridskor på sjön igen och en ytterligare aspekt är att naturområdet lockar naturturister och fågelskådare till Knivsta.

– Trunsta träsk har varit en bortglömd fågellokal, men nu finns den med på Upplands ornitologiska förenings hemsida. Förhoppningsvis gör tillgängligheten till naturområdet också kommunen mer trivsam att bo i, säger Ulf Swenson.

Fakta

Restaureringen av Trunsta träsk startade vintern 2008. Nu har man skapat cirka 3 hektar vadarbiotop och ytterligare några småöar. Båda projekten har finansierats med bidrag från länsstyrelsen, från Knivsta kommun, Upplandsstiftelsen och Alsike Fastighet AB.

Under vår och sommar går det numera att i Gredelby hagar se många vackra växter. Bland annat finns här en av Upplands största populationer av toppjungfrulin och om höstarna växer här inte mindre än 20 arter vaxskivlingar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindblom