Rungande nej till höghus

Knivsta kommun har fått många negativa reaktioner på planerna för kvarteret Murteglet.

29 januari 2015 15:08

De flesta är emot att ett 170 meter långt hus och ett 8–15 våningar högt hus byggs i Knivstas framtida centrumområde. Många argument handlar om buller från trafiken intill, skuggning av andra hus, karaktär av betongförort och för få grönytor.

En Knivstabo skriver så här:

”Jag finner det om inte chockerande, så åtminstone beklagligt att våra politiker ens funderar på ett projekt som detta. Det är en kursändring som inte är förenlig med de planer och uttalanden som tidigare gjorts om att Knivsta ska bli en trevlig småstad."

Knivsta hembygdsgille finns bland de föreningar som protesterar mot förslaget.

– Risken är att vi alla blir offer för exploateringstryck där kortsiktiga intressen slår ut de långsiktigt boendevänliga, säger föreningens ordförande Terry Carlbom.

De två kvarter som ska bebyggas sträcker sig utmed Gredelbyledens vägbro från Faktorns gata i öst till Centralvägen i väst. Här föreslås 300 nya lägenheter, kontorslokaler, butiks- och restauranglokaler, en förskola och eventuellt ett parkeringsgarage. En mindre torg- eller parkyta finns också med.

Även medlemmarna i föreningen Ort utan lort har under samrådstiden lämnat in synpunkter på den höga exploateringsgraden.

"Vi anser det är tveksamt att bygga ett 170 meter långt hus cirka sex meter från Gredelbyleden. Sådan bebyggelse associeras ofta med miljonprogrammets mindre lyckade bebyggelse" skriver Ort utan lort.

De är förvånade över att kommunen inte med ett ord nämner vilken påverkan exploateringen på Sågenområdet har på Knivstaån och i förlängningen även Garnsviken och dricksvattentäkten Mälaren.

Omställningsgruppen i Knivsta, med Marie Kvarnström i spetsen, har också lämnat in synpunkter. De tycker att planen bör kompletteras. De efterlyser exempelvis partikel- och bullernivåer vid förskolan, hur många våningar parkeringshuset blir, hur grönstrukturen i området ska optimeras och hur dagvattnet kan renas lokalt i största möjliga mån genom exempelvis fler grönytor bland alla hårdgjorda ytor. Gruppen vill att här byggs energisnåla hus, solceller på alla tak som inte blir gröna tak och kretsloppslösningar. De menar att de två kvarteren, med sitt läge, blir som ett skyltfönster för Knivstas egentliga ambitionsnivå för ett hållbart samhälle. Samtidigt tycker de att det är bra om de högsta kontorshusen med mera byggs utmed Gredelbyleden för att bullerdämpa i resten av området.

En person som redan bor i Sågenområdet skriver att planförslaget måste anses som ett hån mot de personer som var först att köpa lägenheter här. Detta eftersom planerna och hushöjderna omkring har ändrats efterhand.

<p>Vad händer nu?</p>

Nu kommer kommunens tjänstemän att ta fram ett reviderat planförslag efter att man gått igenom de synpunkter som lämnats in under samrådstiden. Sedan kommer den som vill att kunna lämna in synpunkter på granskningsförslaget, enligt Boo Östberg (C), miljö- och byggnadsnämndens ordförande.

Han har tidigare förklarat den ändrade planen med att majoriteten i byggnadsnämnden vill pröva om det går att skapa fler bostäder, större underlag för tågtrafik, större underlag för kommersiell service och om de kan skapa plats för företag som är intresserade av att flytta sina kontor till centrala Knivsta.

På måndag 9 februari arrangerar Knivsta hembygdsgille, Omställningsgruppen och Ort utan lort ett öppet möte på Staffansgården. Då kommer eventuellt en ny förening att bildas med syfte att bidra till en utvecklingsvänlig och hållbar bebyggelseplanering i Knivsta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindblom