Tierpsbruk får statsbidrag

De gamla bruken i Strömsberg och Västland ska saneras efter att höga halter av metall hittats. Länsstyrelsen i Uppsala har nu beviljat 600 000 i statsbidrag för att studera hur skadorna ska åtgärdas.

7 juli 2011 16:42

Länsstyrelsen i Uppsala har beviljat maximalt 600 000 kronor i statsbidrag till en förstudie av hur föroreningsskadorna vid Strömsbergs och Västlands bruk ska kunna åtgärdas.

Bidraget är förenat med ett antal villkor. Ett är att Tierps kommun ska vara huvudman för förstudien, något som kommunen accepterat. Andra villkor är att pengarna inte får användas till åtgärder, bara till undersökningar och utredningsarbete. Bidraget får heller inte användas för at betala kommunens administration. Däremot kan bidraget bekosta projektanställning för arbetet.

Arbetet ska följa Naturvårdsverkets riktlinjer för efterbehandling av förorenade områden och senast i september varje år och så länge projektet pågår ska en lägesrapport presenteras.

Provtagningar i Strömsberg har visat på höga halter av metaller och organiska ämnen vid kolhuset i Strömsberg. Prover har också tagits för att hitta eventuella rester av bekämpningsmedel från en tidigare plantskola. Länsstyrelsen har ställt krav på sanering för att byggnaderna och området ska kunna vara tillgängligt för guidning och annan besöksverksamhet i industriminnet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Badner