Krockrisk för havsörn vid Forsmark utredd

Vattenfall satsar på vindkraft i hela Europa och kring Biotestsjön vid Forsmarks kärnkraftverk planeras 15 nya vindkraftverk. Det skulle ge el till 20.000 hushåll. Samtidigt är området ett av Sveriges havsörnstätaste och hur de skulle påverkas av vindkraftverken är omdiskuterat.

2 mars 2009 19:08
Under det senaste året har flygande havsörnar i det planerade vindkraftsområdet studerats av Jan Pettersson och Alf Sevastik. Uppdraget var att ta reda på hur många havsörnar som flyger i området, på vilken höjd och hur stor sannolikheten är att de skulle krocka med vindkraftverkens rotorblad.

Minst ett hundratal olika havsörnar har observerats under året. Kollisionsrisken har beräknats och som mest rör sig om mellan 500 och 800 flygningar per år inom en 50-metersradie från de planerade vindkraftverken. Inom en 100-metersradie räknar man med två flygningar per timme. Som lägst kan rotorbladen nå 35 m ovanför marken, som högst 125 m ovanför. 35-60 % av flygningarna beräknas ske under den lägsta rotorhöjden, beroende på var vindkraftverken placeras.

Utifrån de data man fått fram räknar man med att 1-2 havsörnar per år verkligen kommer att krocka. Detta är en stor andel av lokalpopulationen (de 10 mest lokala paren), men på riksnivå är det en minimal påverkan. Problemet enligt författarna är att örnarnas flyghöjd snabbt kan variera. Risken för krockar kan ha underskattats eftersom så många flygningar sker totalt i området. Under häckningstid är det vanligare att se örnarna segla högre upp på varma termikvindar. I studien pekar man på att havet låg öppet förra vintern och då blir antalet flygande havsörnar lägre eftersom färre söker sig till den ständigt öppna Biotestsjön.

Varför vill man bygga vindkraftverken just vid Biotestsjön där det finns så många havsörnar?
- Vindförhållandena är utmärkta här. Dessutom vill vi gärna bygga nära kärnkraftverket eftersom det finns bra vägar ut hit och det blir lätt att ansluta vindkraftverken till elnätet, säger Gustav Egerup som är projektansvarig på Vattenfall.

Om vindkraftverken byggs planerar Vattenfall att fortsätta forska för att följa upp hur havsörnarna påverkas.
- Vi ser det som ett gyllene tillfälle att lära oss mer om interaktionen mellan havsörnar och vindkraftverk eftersom det finns många fåglar här. Då kan vi även undersöka om det går att undvika problem genom att sätta burar runt kraftverken, skrämma bort dom, eller mata dom på annan plats, säger Anders Markgren från Forsmarks informationsavdelning.

Nu ska Vattenfall ha samråd med olika intressenter och sammanställa resultaten från olika studier till en miljökonsekvensbeskrivning. Därefter ansöker man om tillstånd från länsstyrelsen. Tidigast 2011 kan vindkraftverken vara på plats.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Erika Hagegård