– Särskilt i södra Sverige och utmed kusten är påverkan stor. Där har många naturskyddsområden mer än hälften av sin yta inom en zon som är påverkad av trafikleder, säger Jan-Olof Helldin på Centrum för biologisk mångfald vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Han har undersökt effekten av infrastruktur på de mest värdefulla fågelmiljöerna i Sverige genom att registrera hur skyddade områden förhåller sig till det finmaskiga väg- och järnvägsnätet från norr till söder. Hela 63 procent av de Natura 2000-områden som skapats för att värna fågellivet är påverkade av vägar och järnvägar. När trafikleder skär genom landskapet störs djurlivet i en korridor på flera kilometer runt vägen och banvallen. Så mycket som 20-30 procent färre fåglar och däggdjur har uppmätts i dessa så kallade påverkanszonerna i tidigare studier.

Jan-Olof Helldin är kritisk till att naturvårdsmyndigheterna inte uppmärksammar hotet från vägar och järnvägar i tillräcklig omfattning. En genomgång av ett sjuttiotal skötselplaner för Natura 2000-områden visar att ytterst få berör frågan om infrastrukturens ekologiska avtryck.

Artikelbild

| Fåglar i våtmarksområden är särskilt känsliga för trafikbuller från vägar.

– Det är alarmerande. Antingen missar man det eller så har man gett upp. De skyddade naturområdena ska vara grundpelare i arbetet att bevara växter och djur, säger Jan-Olof Helldin.

Fågellivet är särskilt känsligt för bullret från trafiken.

– De kommunicerar med sång, lockrop och varningsläten. Fåglar i våtmarker, gräsmarker och lövskog är extra utsatta.

Enligt Jan-Olof Helldin finns en mängd åtgärder för att minimera skadan från väg- och järnvägsnätet. Det kan handla om bygga bullerplank, anlägga vallar, använda asfalt som minskar ljudnivån eller att införa lägre hastighetsgränser.

Artikelbild

Kartan visar hur stora områden som är påverkade av vägar och järnvägar.

– Vi skulle kunna göra sådant som vi gör för att förbättra miljön där mycket människor vistas, säger Jan-Olof Helldin.

Många artrika fågelmiljöer är också populära friluftsområden och tidigare studier har visat att frilufts- och fågellivet reagerar vid ungefär samma bullernivåer.

– Här finns en tydlig win-win, säger Jan-Olof Helldin.

Andra möjliga insatser för mångfalden är att anlägga grönskande broar som underlättar passage. Att markera och isolera järnvägs- och kraftledningar skulle också vara positivt.

– De kan vara dödsfällor för stora fåglar som havsörn, gäss och tranor, säger Jan-Olof Helldin.