Vägar hotar fåglar i skyddade områden

Vägar och järnvägar hotar fågellivet i de mest värdefulla naturmiljöerna i Sverige. Forskare på Centrum för biologisk mångfald efterlyser konkreta åtgärder.

22 augusti 2019 21:00

– Särskilt i södra Sverige och utmed kusten är påverkan stor. Där har många naturskyddsområden mer än hälften av sin yta inom en zon som är påverkad av trafikleder, säger Jan-Olof Helldin på Centrum för biologisk mångfald vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Han har undersökt effekten av infrastruktur på de mest värdefulla fågelmiljöerna i Sverige genom att registrera hur skyddade områden förhåller sig till det finmaskiga väg- och järnvägsnätet från norr till söder. Hela 63 procent av de Natura 2000-områden som skapats för att värna fågellivet är påverkade av vägar och järnvägar. När trafikleder skär genom landskapet störs djurlivet i en korridor på flera kilometer runt vägen och banvallen. Så mycket som 20-30 procent färre fåglar och däggdjur har uppmätts i dessa så kallade påverkanszonerna i tidigare studier.

Jan-Olof Helldin är kritisk till att naturvårdsmyndigheterna inte uppmärksammar hotet från vägar och järnvägar i tillräcklig omfattning. En genomgång av ett sjuttiotal skötselplaner för Natura 2000-områden visar att ytterst få berör frågan om infrastrukturens ekologiska avtryck.

– Det är alarmerande. Antingen missar man det eller så har man gett upp. De skyddade naturområdena ska vara grundpelare i arbetet att bevara växter och djur, säger Jan-Olof Helldin.

Fågellivet är särskilt känsligt för bullret från trafiken.

– De kommunicerar med sång, lockrop och varningsläten. Fåglar i våtmarker, gräsmarker och lövskog är extra utsatta.

Enligt Jan-Olof Helldin finns en mängd åtgärder för att minimera skadan från väg- och järnvägsnätet. Det kan handla om bygga bullerplank, anlägga vallar, använda asfalt som minskar ljudnivån eller att införa lägre hastighetsgränser.

– Vi skulle kunna göra sådant som vi gör för att förbättra miljön där mycket människor vistas, säger Jan-Olof Helldin.

Många artrika fågelmiljöer är också populära friluftsområden och tidigare studier har visat att frilufts- och fågellivet reagerar vid ungefär samma bullernivåer.

– Här finns en tydlig win-win, säger Jan-Olof Helldin.

Andra möjliga insatser för mångfalden är att anlägga grönskande broar som underlättar passage. Att markera och isolera järnvägs- och kraftledningar skulle också vara positivt.

– De kan vara dödsfällor för stora fåglar som havsörn, gäss och tranor, säger Jan-Olof Helldin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Jewert