Det innebär att mellan 1000 – 1500 av de totalt 2 400 bostäder som planeras i Eriksberg ska byggas de kommande tolv åren. I tidigare planer har tanken varit att bygga alla bostäder till år 2030.

– Vi har förändrat direktivet efter invånarnas synpunkter genom bland annat en minskad utbyggnadstakt. Med en byggtakt om ungefär 100 nya bostäder per år kommer Eriksberg att utvecklas varsamt samtidigt som vi ändå kan öka närheten till service och välfärd, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S).

Utbyggnadstakten har också dragits ned för att kommunen ska klara av att genomföra Uppsalapaketet där kommunen åtagit sig att bygga 30 000 bostäder mot att staten anlägger fyrspår till Uppsala.

– Vi balanserar om utbyggnaden. Det innebär att vi bygger långsammare i Eriksberg och mer i stadens södra delar, säger kommunalrådet Erik Pelling.

Han räknar med att den första detaljplanen ska kunna komma upp för beslut i byggnadsnämnden redan innan jul.

Opinionen mot utbyggnaden har varit stark och flera grupper jobbar aktivt för att rädda den grönska som finns i området. Särkilt gäller det Blodstensskogen som gränsar till Norby.

– Vi har minskat exploateringen i Blodstensskogen med ett av fem hus men kommer att bygga resterande bostäder, säger Erik Pelling.

Utbyggnaden av etapp ett av Eriksberg ska, enligt planerna, börja med området Södra Kalkstenen, sedan Hammarparken, Moränen, Östra Ekebydalen, Glimmerns förskola och vägarbeten på Granitvägen. Etapp ett ska stå klar år 2024