Uppsala räddar flest extremt för tidigt födda

Med aktiva räddningsinsatser till alla barn som föds så extremt för tidigt som redan i den 22:a graviditetsveckan kan hälften räddas till livet.

31 oktober 2018 10:00

Det visar forskare vid Uppsala universitet och Ohio University i USA i en studie, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Perinatology.

– Så höga överlevnadssiffror som våra för de allra mest för tidigt födda barnen har aldrig tidigare rapporterats. Förhoppningsvis kan våra goda resultat bidra till att den proaktiva behandlingsmodell som används vid Akademiska barnsjukhuset sprids till resten av världen, säger läkaren och forskaren Fanny Söderström vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

"Uppsalamodellen" innebär att alla extremt för tidigt födda barn får aktiva vårdinsatser, oavsett hur sjuka de verkar vara och med start redan innan den hotande förlossningen kommit igång.

I USA är däremot praxis att läkare i samråd med föräldrar bestämmer om potentiellt livräddande vård överhuvud taget ska sättas in och hur omfattande den i så fall ska vara.

Så extremt tidiga födslar som i den 22:a graviditetsveckan är sällsynta. Trots att studien sträcker sig över tio år omfattar den bara 112 så omogna barn, varav 40 vårdades i Uppsala och 72 i Ohio.

Alla barnen i Uppsala, men bara 16 av barnen i Ohio, fick aktiv behandling både inför och efter födelsen. Hälften av barnen i Ohio fick ingetdera.

Skillnaderna i överlevnad mellan barnen i Uppsala respektive Ohio var slående. I Uppsala överlevde 21 av barnen hela det akuta skedet, skrevs efter några månader ut från sjukhuset och var fortfarande i livet vid 18 månaders ålder. I Ohio överlevde sex barn så länge att de kunde skrivas ut från sjukhuset.

– Trots att överlevnaden var så mycket högre bland barnen i Uppsala var förekomsten av skador i form av till exempel hjärnblödning, neurologiska men och lungsjukdom inte högre här än i Ohio. Det understryker vikten att ge alla barn bästa möjliga intensivvård och inte basera vårdinsatserna på mer godtyckliga bedömningar av vilka barn som har förutsättningar att klara sig, säger Fanny Söderström.

I dag kan kvinnor i Sverige själva välja att göra abort fram till den 18:e graviditetsveckan. Därefter kan Socialstyrelsen i särskilda fall bevilja aborter om inte fostret bedöms vara livsdugligt, vilket i dag definieras som från den 22:a graviditetsveckan.

– Denna övre gräns för aborter tillkom när inga extremt för tidigt födda barn överlevde. Det kan bli problematiskt att det inte finns någon marginal. Med tanke på den överlevnad vi kan påvisa för de allra mest extremt för tidigt födda barnen kan det vara rimligt att se över den, som en följd av att vården utvecklats, säger Fanny Söderström.

Helt batteri av vårdinsatser

Barn som föds extremt för tidigt är mycket omogna och sköra och kan inte överleva utan ett helt batteri av intensiva vårdinsatser.

Inför en hotande extremt för tidig förlossning ges i Uppsala kortison för att påskynda lungornas utmognad och direkt efter födelsen påbörjas potentiellt livräddande intensivvård. Dit hör till exempel andningshjälp i respirator, behandling med läkemedel för att hålla lungorna utspända och vård i kuvös för att hålla kroppstemperaturen.

Vid Akademiska barnsjukhuset räddas numera hälften av barnen födda i vecka 22. I flera tidigare studier från andra länder har överlevnaden för så tidigt födda barn angetts vara mellan noll och nio procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross