Träningsprogram förbättrar äldres psykiska hälsa

Ett motionsprogram kan förbättra det psykiska välbefinnandet hos äldre. Däremot är det tveksamt om ett tillskott av protein och D-vitamin ger någon extra effekt.

11 januari 2019 10:49

Den slutsatsen drar forskare vid bland annat Uppsala universitet, Karolinska Institutet och Harvard university i Boston i en studie, som publiceras i tidskriften BMC Geriatrics.

– För äldre verkar fysisk träning till och med vara viktigare för deras psykiska välbefinnande än för hur de skattar sin fysiska hälsa, säger dietisten Åsa von Berens, doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Studien omfattar 149 kvinnor och män i åldrarna 72 till 83 år i Boston och Stockholm. I utgångsläget hade alla nedsatt rörelseförmåga och låga halter av D-vitamin i blodet, men var tillräckligt friska för att fortfarande ha ett eget boende.

Två till tre gånger i veckan under sex månader deltog kvinnorna och männen i ett timslångt fysiskt träningsprogram med gruppövningar för att förbättra konditionen och öka muskelstyrkan i benen. Efter lottning till två grupper fick de dessutom dagligen dricka antingen ett näringstillskott med D-vitamin och proteiner eller en overksam "placebodrink".

Både innan deltagarna påbörjade träningsprogrammet och efter att de hade avslutat det efter ett halvår fyllde de i enkäter med ett stort antal frågor kring sin livskvalitet, däribland frågor om sin fysiska och psykiska hälsa och olika symptom på depression.

Som forskarna förväntat sig, och i likhet med resultaten av några tidigare studier, skattade deltagarna efter ett halvårs fysisk träning sin psykiska hälsa som bättre än när studien startade. De hade mindre emotionella problem, mindre problem med att få vardagliga saker uträttade, mindre nervositet, ökad glädje och färre symtom på depression.

– Till skillnad från vad vi kanske hade väntat oss såg vi däremot inga ytterligare positiva förändringar på den psykiska eller fysiska hälsan hos deltagarna som fick protein- och vitamintillskott, säger Åsa von Berens.

Här kan du lösa mer om den senaste forskningen kring D-vitamin och depression.

Den enda mätbara skillnaderna mellan de båda grupperna i studien var att halten D-vitamin i blodet steg rejält och fettinlagringen i musklerna minskade hos dem som fick det dagliga kosttillskottet, till skillnad från hos dem som fick "placebodrinken".

– Även om låga halter D-vitamin i blodet var ett krav för att få delta i studien var deltagarna i det stora hela ändå rätt välnärda. Kanske hade effekterna av kosttillskottet blivit annorlunda om deltagare haft mer uttalad näringsbrist, säger Åsa von Berens.

Fotnot: hela den vetenskapliga artikeln om studien i BMC Geriatrics kan läsas här.

Del av ett större projekt

Den nya studien är en del av ett större projekt. Tidigare delrapporter från projektet har bland annat visat:

Under det halvår som deltagarna deltog i det fysiska träningsprogrammet förbättrades deras gånghastighet med cirka 10 procent.

Förbättringen av gånghastigheten skilde sig inte mellan dem som fick tillskott av protein och D-vitamin och övriga deltagare i studien.

Trots den mätbara förbättringen av gånghastigheten skattade deltagarna i svaren på enkätfrågor inte sin fysiska hälsa som förbättrad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross